Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 stycznia 2006 r.
I SA/Łd 976/05

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA P. Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. F. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przesłania według właściwości pisma do komornika sądowego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 6 grudnia 2005 r. J. F. został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego.

Wezwanie opatrzono rygorem odrzucenia skargi w razie nieuzupełnienia powyższego braku w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Doręczenie to miało miejsce w dniu 12 grudnia 2005 r.. Termin do uzupełnienia powyższego braku skargi upłynął skarżącemu bezskutecznie w dniu 19 grudnia 2005 r..

W związku z powyższym, Sąd na podstawie art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) odrzucił skargę.