Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1790609

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 14 września 2015 r.
I SA/Łd 932/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Dnia 14 września 2015 r. Starszy referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Małgorzata Kowalska po rozpoznaniu w dniu 14 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. w Ł. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A. w Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie: odmowy umorzenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi postanawia: umorzyć postępowanie sądowe w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 8 lipca 2015 r. A. w Ł. wystąpiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi ze skargą na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z (...) roku o odmowie umorzenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi. W skardze zawarty był wniosek o zwolnienie skarżącej od kosztów sądowych.

Z oświadczenia zawartego na formularzu PPPr oraz akt sprawy wynika, że skarżąca jest organizacja pozarządową do której zadań należy organizacja festiwalu (...) w Ł., a także organizowanie koncertów, wystaw muzycznych, promocja młodych artystów, popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości A. R. Fundacja nie jest organizacją pożytku publicznego. W dniu 29 lutego 2008 r. między Województwem Ł. a skarżącą podpisana została umowa o dotację Nr (...) na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: (...) w Ł. Następnie decyzja z (...) lipca 2010 r. strona została zobowiązana do zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Strona korzysta z ustawowego zwolnienia od kosztów sądowych i dlatego postępowanie w przedmiocie prawa pomocy podlega umorzeniu.

Zgodnie z treścią art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) -dalej "p.p.s.a." prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych (punkt 4 formularza wniosku), czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Zgodnie z dodanym ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2015 r. poz. 658) art. 239 § 2 p.p.s.a. nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) w sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z kolei z art. 3 ust. 2 ostatnio powołanej ustawy organizacjami pozarządowymi są: niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągniecia zysków osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.

Wnioskodawczyni nie jest organizacją pożytku publicznego. Jest jednak organizacją pozarządową, której zlecona została realizacja zadania publicznego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn.: (...) w Ł., a skarżona decyzja odmawiająca stronie umorzenia dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczy jej spraw własnych związanych z realizacja powierzonego jej zadania publicznego i dlatego strona wnosząca skargę stosownie do art. 239 § 2 p.p.s.a. korzysta z ustawowego zwolnienia od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych. Zgodnie z art. 249a p.p.s.a., jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się. Wobec tego, iż postępowanie w przedmiotowej sprawie wolne jest od kosztów sądowych postępowanie w zakresie zwolnienia od tych kosztów jako zbędne należało umorzyć.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 249a w związku z art. 239 § 2 i art. 258 § 1 i 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.