I SA/Łd 881/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2203011

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 8 lutego 2017 r. I SA/Łd 881/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 8 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) UNP: (...) w przedmiocie: odmowy uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2005 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. J. zaskarżył decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z (...) r. odmawiającą po wznowieniu postępowania uchylenia decyzji ostatecznej w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2005 r.

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł, wpłynął wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy. Postanowieniem z 14 grudnia 2016 r. starszy referendarz sądowy odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego, zaś postanowieniem z 18 stycznia 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi utrzymał w mocy postanowienie referendarza.

Ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi doręczono pełnomocnikowi skarżącego 24 stycznia 2017 r. W wyznaczonym przez sąd terminie wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W myśl § 3 tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi. Zarządzenie przewodniczącego w tym przedmiocie doręczono pełnomocnikowi skarżącego 24 stycznia 2017 r., a zatem termin do uiszczenia wpisu upłynął 31 stycznia 2017 r. W tak zakreślonym czasie skarżący nie uiścił wymaganej prawem opłaty sądowej.

W tej sytuacji, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.