Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2857943

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 grudnia 2014 r.
I SA/Łd 861/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk.

Sędziowie: WSA Bożena Kasprzak, NSA Anna Świderska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 grudnia 2014 r. sprawy ze skargi T. P. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji orzekającej o solidarnej odpowiedzialności byłych członków zarządu Spółki A za zaległości ww. Spółki w podatku od towarów i usług za miesiące październik i grudzień 2008 r. oraz październik 2009 r. oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.