Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748116

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 czerwca 2015 r.
I SA/Łd 807/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda.

Sędziowie: NSA Paweł Janicki (spr.), WSA Paweł Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 czerwca 2015 r. sprawy ze skargi E. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania od decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2013 rok postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł., działając na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 i § 2, w związku z art. 233 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania złożonego przez E. i A. G. od decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...), ustalającej ww. podmiotom wysokość zobowiązania podatkowego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym za 2013 rok, w stosunku do nieruchomości położonej w Ł., przy ul. A 84.

Jak wynika z akt sprawy decyzja organu pierwszej instancji została doręczona skarżącej E. G. w dniu 19 lutego 2014 r. Odwołanie od tej decyzji skarżąca nadała w placówce operatora pocztowego B spółka z o.o. w dniu 3 marca 2014 r. W dniu 10 marca 2014 r. odwołanie to wpłynęło do organu pierwszej instancji.

Wobec powyższego niezbędne staje się odnotowanie, że w Naczelnym Sądzie Administracyjnym pod sygn. akt I OPS 1/15 została zarejestrowana sprawa z wniosku Prokuratora Generalnego z dnia 3 lutego 2015 r., nr PG IV AD 65/14 o wyjaśnienie następującego zagadnienia: "Czy w przypadku oddania przed upływem przewidzianego prawem terminu pisma procesowego, w sprawie sądowoadministracyjnej, w polskiej placówce pocztowej innego operatora niż operator wyznaczony w rozumieniu art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) w związku z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji gdy pismo dostarczono adresatowi po jego upływie".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Analiza stanu faktycznego niniejszej sprawy nie pozostawia wątpliwości co do zasadności powstrzymania się z jej rozstrzygnięciem do czasu zakończenia postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPS 1/15. Dlatego za celowe uznać należy zastosowanie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), następnie powoływanej w skrócie: p.p.s.a.

W myśl tego przepisu sąd może bowiem zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Powołany we wniosku Prokuratora Generalnego art. 83 § 3 p.p.s.a. stanowi, że oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Natomiast zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 o.p. termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Niewątpliwie przepisy te odnoszą się do różnych procedur, a ustalenie, czy odwołanie od decyzji organu podatkowego zostało wniesione w terminie następuje w oparciu o art. 12 § 6 pkt 2 o.p., a nie - art. 83 § 3 p.p.s.a.

Niemniej jednak trudno nie dostrzec, że kwestię skuteczności wniesienia pism wysyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego przepisy te regulują tak samo, albowiem obydwa skutek ów wiążą z nadaniem (oddaniem) pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu Prawa pocztowego.

Jest zatem oczywiste, że choć sprawa o sygn. akt I OPS 1/15 dotyczy wykładni art. 83 § 3 p.p.s.a., to zasadne byłoby uwzględnienie jej wyniku przy rekonstrukcji normy zawartej w art. 12 § 6 pkt 2 o.p., a wzgląd na tożsamość brzmienia tych przepisów w omawianym zakresie sprawia, że odmienność ich interpretacji jest niepożądana.

Podkreślenia wymaga, że ustalenie, kiedy zaistniał skutek wniesienia odwołania ma istotne znaczenie dla oceny zgodności z prawem decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie.

Skarżąca odwołanie wysłała w terminie, o którym mowa w art. 223 § 1 pkt 1 o.p. Uczyniła to jednakże za pośrednictwem operatora pocztowego, który nie jest operatorem wyznaczonym, gdyż w myśl art. 178 ust. 1 Prawa pocztowego obowiązki operatora wyznaczonego w okresie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, to jest od dnia 1 stycznia 2013 r., pełni Poczta Polska S.A. Powstaje zatem pytanie, czy w świetle art. 12 § 6 pkt 2 o.p. odwołanie to należy uznać za wniesione z dniem jego nadania, czy też dopiero z dniem faktycznego wpływu do organu pierwszej instancji, a zatem po terminie.

Jak wynika z powyższego dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy znaczenie będzie miał wynik postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OPS 1/15. Wobec tego postępowanie w niniejszej sprawie należało zawiesić, co uczyniono na podstawie przytoczonego wyżej art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.