I SA/Łd 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2503887

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 czerwca 2018 r. I SA/Łd 8/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Tomasz Naraziński po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata R. T. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi S. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie: określenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty za rok 2016 postanawia: przyznać i nakazać wypłatę z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi R.T. prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł. przy A. 1, lokal 253, kwotę 300 (trzysta) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu stronie skarżącej.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 r. referendarz sądowy przyznał skarżącemu prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od wpisu od skargi oraz ustanowienie adwokata, a w pozostałym zakresie wniosek oddalił.

Okręgowa Rada Adwokacka w Ł. delegowała do prowadzenia sprawy adwokata R. T. (karta 25 akt).

W dniu 6 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę S. M. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w przedmiocie określenia zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odmowy stwierdzenia nadpłaty za rok 2016. W punkcie drugim wyroku sąd postanowił przyznać i nakazać wypłacić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokatowi M. G. kwotę 600 zł powiększoną o kwotę podatku od towarów i usług tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu.

W dniu 13 kwietnia 2018 r. pełnomocnik skarżącego wystąpił do sądu z wnioskiem o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia powyższego wyroku. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 9 maja 2018 r.

W dniu 25 maja 2018 r. pełnomocnik skarżącego złożył do akt sprawy opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w której wniósł o zasądzenie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu oświadczając, że koszty te nie zostały opłacone w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - powoływanej dalej w skrócie jako: "p.p.s.a.", wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrot niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu od 2 listopada 2016 r. reguluje rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1714 z późn. zm.).

Zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, opłaty wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% opłaty określonej w pkt 1, a jeżeli w drugiej instancji sprawy nie prowadził ten sam adwokat - 75% tej opłaty, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Ponieważ wartość przedmiotu sprawy mieści się między kwotami 1.500 zł a 5.000 zł, to wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu w pierwszej instancji wynosi 600 zł, zatem 50% tego wynagrodzenia, to 300 zł.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 w zw. z art. 250 § 1 p.p.s.a. i § 21 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, orzeczono jak w sentencji.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.