Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097919

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 marca 2011 r.
I SA/Łd 791/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata P. W. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi W. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji postanawia: przyznać adwokatowi P. W., prowadzącemu Kancelarię Adwokacką w Ł., przy ul. T. 20, kwotę 120 (sto dwadzieścia) złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu skarżącemu W. S. i nakazuje wypłacić kwotę powyższą adwokatowi P. W. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia (...) roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł. oddalił skargę W. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji.

W piśmie z dnia (...) roku pełnomocnik skarżącego zawarł opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego wyroku i wniósł o zasądzenie na jego rzecz kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu, oświadczając, iż nie zostały one opłacone w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek jest zasadny.

Zgodnie z treścią art. 250 ustawy z dnia 30 września 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej jako "p.p.s.a.", wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W myśl natomiast przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348), stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1 lit. c powyższego paragrafu, tj. 120 zł (50% stawki minimalnej w wysokości 240 zł).

Jednocześnie § 20 cyt. rozporządzenia obliguje pełnomocnika do zawarcia we wniosku o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oświadczenia, iż opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części.

W sprawie niniejszej pełnomocnik skarżącego sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od powołanego na wstępie wyroku. Oświadczył również, iż należne mu opłaty nie zostały zapłacone w całości ani w części.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Ł., na podstawie art. 250 p.p.s.a. w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, orzekł jak w sentencji postanowienia.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.