Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1790604

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 15 września 2015 r.
I SA/Łd 783/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 15 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. N. i B. E. N. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. T. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2015 postanawia: odrzucić skargę B. E. N.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. T. stwierdziło niedopuszczalność odwołania S. N. od decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2015

Na powyższe rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga sporządzona i podpisana przez S. N. i B. E. N.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.", uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Jak stanowi natomiast art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Skarga wnoszona na rozstrzygnięcie organu administracji, która ma zostać poddana kontroli przez sąd administracyjny, musi dotyczyć tylko "własnej sprawy administracyjnej", rozumianej jako przewidziana w przepisach prawa administracyjnego możliwość konkretyzacji uprawnień i obowiązków stron stosunku administracyjnoprawnego, którymi są organ administracji publicznej i indywidualny podmiot. W tej płaszczyźnie więc interes prawny, o którym mowa w art. 50 § 1 p.p.s.a. ma charakter materialnoprawny. Jest oparty na normach administracyjnego prawa materialnego, gdzie musi istnieć norma prawna przewidująca, w określonym stanie faktycznym i w odniesieniu do określonego podmiotu, możliwość wydania określonego aktu lub też podjęcia określonej czynności (por. Tadeusz Woś, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2005, s. 213-214, teza 7).

W omawianej sprawie B. E. N. nie ma interesu prawnego do wniesienia skargi, rozumianego jako istnienie związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków, a zaskarżonym aktem.

Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. T. z dnia (...) r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na rok 2015 zostało bowiem wydane wobec S. N., a nie wobec B. E. N., która w postępowaniu wymiarowym występowała jako podatnik i jej odwołaniu od wskazanej decyzji organ nadał bieg. Tym samym zaskarżone postanowienie nie oddziałuje w żaden sposób na sferę jej uprawnień czy obowiązków.

W konsekwencji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uznając, że wniesienie skargi przez B. E. N. jest w niniejszej sprawie niedopuszczalne, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. orzekł o jej odrzuceniu.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.