Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278963

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 768/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Świderska (spr.).

Sędziowie NSA: Paweł Janicki, Wiktor Jarzębowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi Firmy U. H A spółki cywilnej M. K., W. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia opłaty paliwowej za listopad 2008 r. postanawia zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 maja 2012 r. A. spółka cywilna M. K., W. K. w P. T. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie opłaty paliwowej za listopad 2008 r. W skardze strona zawarła wniosek o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy III SA/Łd 305/12, w której zaskarżyła postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z (...). określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym. Wyrokiem z dnia 5 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę spółki na powyższe postanowienie, przy czym wyrok nie jest prawomocny z uwagi na złożoną skargę kasacyjną.

W dniu 17 stycznia 2013 r. do sądu wpłynął kolejny wniosek spółki o zawieszenie postępowania w przedmiotowej sprawie z uwagi na wznowienie postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z (...) postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją tego organu z (...) określającą skarżącej spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2008 r., do czasu jego zakończenia.

Na rozprawie w dniu 18 stycznia 2012 r. pełnomocnik organu podatkowego przyłączył się do wniosku strony skarżącej o zawieszenie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej "p.p.s.a." sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W niniejszej sprawie Sąd uznał za celowe zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, bowiem rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie określenia stronie skarżącej opłaty paliwowej, uzależnione jest od uprzedniego prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie III SA/Łd 305/12, w której tutejszy Sąd badał legalność postanowienia Dyrektora Izby Celnej w Ł. odmawiającego spółce przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym m.in. za listopad 2008 r.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie, rozstrzygnięcie w przedmiocie opłaty paliwowej zostało oparte na ustaleniach przyjętych w decyzji dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ciążącego na spółce obowiązku w tym podatku. Konsekwencją ostatecznego obciążenia strony skarżącej obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego od konkretnie ustalonej ilości paliwa silnikowego, będzie dopuszczalność określenia opłaty paliwowej od tej ilości paliwa, od której obowiązana jest ona zapłacić podatek akcyzowy. Stosownie bowiem do art. 37k ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem, w którym podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h. Natomiast w myśl art. 37I tej ustawy, podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h), od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Wyrokiem z 5 czerwca 2012 r. (III SA/Łd 305/12) sąd oddalił skargę spółki na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z (...) określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym. Wyrok nie jest prawomocny, gdyż została złożona skarga kasacyjna. Nadto postanowieniem Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z (...) wznowione zostało postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją tego organu z (...). określającą skarżącej spółce zobowiązanie w podatku akcyzowym za poszczególne miesiące 2008 r.

Z uwagi na fakt, że losy decyzji w sprawie podatku akcyzowego, która w przedmiotowej sprawie ma istotne znaczenie z racji przyjętych w niej ustaleń i oceny prawnej, nie zostały prawomocnie przesądzone, zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania w przedmiocie oceny legalności decyzji w zakresie opłaty paliwowej.

Mając powyższe na uwadze sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

mk

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.