Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278960

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 765/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Firmy Handlowo-Usługowej "A" spółka cywilna M. K., W. K. w P. T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie: opłaty paliwowej za czerwiec 2008 r. postanawia: zawiesić postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 25 maja 2012 r. Firma A spółka cywilna M. K., W. K. w P. T. wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie opłaty paliwowej za czerwiec 2008 r. W skardze strona zawarła wniosek o zawieszenie postępowania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy III SA/Łd 305/12, w której zaskarżyła postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z (...) r. określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym. Skarżąca wyjaśniła, że skarga na powyższe postanowienie została oddalona przez tutejszy Sąd, przy czym wyrok nie jest prawomocny z uwagi na złożoną skargę kasacyjną.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W niniejszej sprawie Sąd uznał za celowe zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego, bowiem rozstrzygnięcie sprawy w przedmiocie określenia stronie skarżącej opłaty paliwowej, uzależnione jest od uprzedniego prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie III SA/Łd 305/12, w której tutejszy Sąd badał legalność postanowienia Dyrektora Izby Celnej w Ł. odmawiającego spółce przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym m.in. za czerwiec 2008 r.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie, rozstrzygnięcie w przedmiocie opłaty paliwowej zostało oparte na ustaleniach przyjętych w decyzji dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie ciążącego na spółce obowiązku w tym podatku.

Konsekwencją ostatecznego obciążenia strony skarżącej obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego od konkretnie ustalonej ilości paliwa silnikowego, będzie dopuszczalność określenia opłaty paliwowej od tej ilości paliwa, od której obowiązana jest ona zapłacić podatek akcyzowy. Stosownie bowiem do art. 37k ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) obowiązek zapłaty opłaty paliwowej powstaje z dniem, w którym podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane do zapłaty podatku akcyzowego od paliw silnikowych oraz gazu, o których mowa w art. 37h. Natomiast w myśl art. 37I tej ustawy, podstawą obliczenia wysokości opłaty paliwowej jest ilość paliw silnikowych lub gazu, o których mowa w art. 37h), od jakich podmioty, o których mowa w art. 37j ust. 1, są obowiązane zapłacić podatek akcyzowy.

Wyrokiem z 5 czerwca 2012 r. (III SA/Łd 305/12) Sąd oddalił skargę spółki na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Ł. z (...) r. określającej zobowiązanie w podatku akcyzowym. Wyrok nie jest prawomocny, gdyż została złożona skarga kasacyjna.

Z uwagi na fakt, że losy decyzji w sprawie podatku akcyzowego, która w przedmiotowej sprawie ma istotne znaczenie z racji przyjętych w niej ustaleń i oceny prawnej, nie zostały prawomocnie przesądzone, zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania w przedmiocie oceny legalności decyzji w zakresie opłaty paliwowej.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

mko

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.