Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278955

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 723/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński.

Sędziowie: WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda, NSA Paweł Janicki (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi G. O. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za styczeń i marzec 2005 r. oraz określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty oraz od kwietnia do grudnia 2005 r. postanawia: zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi.

Uzasadnienie faktyczne

G. O. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z (...) r. w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy za styczeń i marzec 2005 r. oraz określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za luty oraz od kwietnia do grudnia 2005 r.

W decyzji tej organ podatkowy zakwestionował prawo skarżącego do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony m.in. z faktur dotyczących nabycia paliwa, które nie dokumentowały faktycznych zdarzeń gospodarczych. Wskazał, że podatnikowi nie przysługiwało powyższe prawo, bowiem podmioty wymienione na fakturach, jako sprzedawcy paliwa, w rzeczywistości nie dokonały dostawy towarów na rzecz podatnika.

W dniu 12 grudnia 2012 r. w sprawie I SA/Łd 1140/12 WSA w Łodzi wydał postanowienie, w którym skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytania prejudycjalne:

a.

czy art. 4 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 5 ust. 1 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U.UE L1977.145.1) należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on uznaniu za dostawę towarów sprzedaży dokonanej przez podmiot, który za zgodą innej osoby, w celu zatajenia własnej działalności gospodarczej, posłużył się firmą tej osoby?

b.

czy art. 17 Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on odliczeniu podatku z faktury wystawionej przez osobę, która jedynie firmowała sprzedaż towaru dokonaną przez inny podmiot, bez wykazania, że nabywca wiedział lub na podstawie obiektywnych okoliczności mógł przewidzieć, że transakcja, w której uczestniczy, wiąże się z przestępstwem lub innymi nieprawidłowościami, jakich dopuścił się wystawca faktury lub podmiot z nim współdziałający?

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 13 marca 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a."), sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Tego rodzaju zależność wystąpiła w rozpoznawanej sprawie.

Spór pomiędzy podatnikiem a organami podatkowymi dotyczy m.in. możliwości odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez podmioty, które nie dokonywały dostawy paliwa udokumentowanej tymi fakturami, w okolicznościach zbliżonych do tych, które zostały przedstawione w postanowieniu z 12 grudnia 2012 r. wydanym w sprawie I SA/Łd 1140/12.

W ocenie Sądu odpowiedź Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na przedstawione powyżej pytania, z uwagi na podobny stan faktyczny oraz zastosowaną przez organy podatkowe podstawę prawną - art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. a ustawy o VAT, ma istotne znaczenie dla prawidłowego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., zawiesił postępowanie.

D. B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.