Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929743

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 października 2015 r.
I SA/Łd 715/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda (spr.).

Sędziowie WSA: Cezary Koziński, Tomasz Adamczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 października 2015 r. sprawy ze skargi "A" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Ł. na interpretację Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

1.

uchyla zaskarżoną interpretację;

2.

zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów na rzecz strony skarżącej kwotę 457,- (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Dnia 21 stycznia 2015 r. A spółka z o.o. złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. W dwóch kolejnych pismach z dnia 22 stycznia 2015 r. i z dnia 26 marca 2015 r. Spółka uzupełniła wniosek.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną z siedzibą w Polsce. Spółka została zawiązana w 2013 r. Zgodnie z obecnym brzmieniem statutu Spółki (§ 18 Statutu): "Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy trwający od dnia 1 listopada do 31 października kolejnego roku". Zatem rok obrotowy Spółki, zgodnie z obecnym brzmieniem jej statutu, trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku. Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r., gdyż zakończy się on po dniu 1 stycznia 2014 r. Spółka przed końcem swojego poprzedniego roku obrotowego dokonała jego zmiany. Zgodnie z poprzednim brzmieniem statutu Spółki jej rokiem obrotowym był okres od 1 grudnia do 30 listopada kolejnego roku. Jednak na skutek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie tego roku obrotowego, podjętej i zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przed 30 listopada 2013 r. rok obrotowy Spółki wskazany w statucie uległ zmianie na okres od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało od 12 grudnia 2013 r. do dnia złożenia wniosku zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w okresie od 12 grudnia 2013 r. do dnia złożenia wniosku. Rok obrotowy komplementariusza Spółki - zgodnie z brzmieniem umowy Spółki, jest zbieżny z rokiem obrotowym Spółki, tzn. trwa przez 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Akcjonariuszami Spółki były w 2013 r. i są w chwili składania wniosku osoby fizyczne.

W piśmie stanowiącym uzupełnienie wniosku Wnioskodawca wskazał, że Spółka została zarejestrowana pod nazwą B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 28 października 2013 r. Zmiana firmy Spółki na A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 21 października 2014 r. Na dzień rejestracji w rejestrze przedsiębiorców KRS, wspólnikami Spółki były osoby fizyczne (akcjonariusze) oraz osoba prawna (komplementariusz).

Zgodnie ze statutem pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczął się w dniu 28 października 2013 r. i trwał do dnia 30 listopada 2013 r. Zmiana roku obrotowego Spółki została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 12 listopada 2013 r. Na dzień rejestracji ww. zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS, wspólnikami Spółki były osoby fizyczne (akcjonariusze) oraz osoba prawna (komplementariusz).

Obecnie trwający rok obrotowy Spółki (po zmianie) zgodnie z brzmieniem statutu rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2013 r. i zgodnie ze stanowiskiem Spółki trwa do dnia 31 października 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca zgodnie z przepisem art. 4 ust. nowelizacji miał obowiązek zamknąć księgi rachunkowe na dzień 31 grudnia 2013 r.?

Czy Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

Czy Wnioskodawca począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. ma obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące trwającego obecnie roku obrotowego Spółki?

Czy Wnioskodawca uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych z dniem 1 listopada 2015 r.?

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad 1

Nie miał on obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r.

Ad 2

Nie jest on od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Ad 3

Począwszy od dnia 1 stycznia 2014 r. nie ma on obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki.

Ad 4

Ponieważ jego rok obrotowy trwa do dnia 31 października 2015 r., to w konsekwencji stanie się on z dniem 1 listopada 2015 r., podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł., uprawniony przez Ministra Finansów do wydania interpretacji, w dniu (...) r. wydał indywidualną interpretację, w której stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy we wszystkich czterech aspektach jest nieprawidłowe.

Strona wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa, podtrzymując stanowisko zaprezentowane we wniosku.

Organ po przeanalizowaniu argumentów zawartych w wezwaniu, nie znalazł podstaw do ich uwzględnienia i zmiany interpretacji.

Ponieważ strona w dalszym ciągu nie zgadzała się ze stanowiskiem organu złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Zaskarżonej Interpretacji zarzuciła naruszenie przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1387 - dalej jako "nowelizacja"), poprzez błędną wykładnię tego przepisu polegającą na uznaniu, że spółki komandytowo-akcyjne (dalej jako "SKA"), których wspólnikami były w 2013 r. osoby fizyczne, miały obowiązek zamknięcia roku obrotowego na dzień 31 grudnia 2013 r. bez względu na rok obrotowy przyjęty przez nie w statucie, a tym samym nie mogą korzystać z przepisu przejściowego nowelizacji i od dnia 1 stycznia 2014 r. stają się podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (dalej jako "CIT") oraz mają obowiązek wpłacania zaliczek na podatek CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy prawidłowa wykładnia powyższego przepisu powinna opierać się na jego literalnym brzmieniu, które nie przewiduje żadnych zastrzeżeń odnośnie składu wspólników SKA i w konsekwencji winno prowadzić do przyjęcia, że Spółka zgodnie z brzmieniem tego przepisu nie stała się od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnikiem CIT, a do wymienionych w tym przepisie sytuacji, do końca roku obrotowego Spółki nadal stosuje się przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm., dalej jako - "ustawa PIT") i ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm., dalej jako "ustawa CIT") w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r.

Strona zarzuciła również naruszenie art. 4 ust. 2 nowelizacji poprzez błędną i rozszerzającą wykładnię tego przepisu polegającą na wprowadzeniu dodatkowych warunków, niewymienionych w treści przepisu, które zobowiązywałyby Spółkę do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. oraz rozpoczęcia roku podatkowego takiej spółki od dnia 1 stycznia 2014 r. i opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego wnioskodawcy.

W ocenie wnioskodawcy prawidłowa wykładnia tego przepisu powinna opierać się na jego literalnym brzmieniu, które przewiduje jedynie dwie sytuacje zobowiązujące SKA do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. i rozpoczęcia roku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. i w konsekwencji prowadzić do przyjęcia że Spółka, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, nie pozostaje od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnikiem CIT, dlatego nie ma obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki.

Spółka wskazała również na naruszenie art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm., dalej jako "o.p.") poprzez niezastosowanie tego przepisu i działanie przez organ nie na podstawie przepisów prawa, lecz dowolnie wymyślonych przez niego pozaustawowych przesłanek stosowania wymienionych wyżej przepisów Nowelizacji, art. 121 § 1 o.p. w zw. z art. 14a § 1 o.p. oraz w zw. z art. 14b § 1 o.p. poprzez brak zastosowania tego przepisu i działanie przez Dyrektora w sposób podważający zaufanie do organów podatkowych zarówno wobec wydania interpretacji, która w swojej treści jest niezgodna z treścią przepisów prawa (w tym art. 4 ust. 1-2 nowelizacji) i wypacza ich sens, jak również zaprzecza powszechnie przyjętej zasadzie interpretacyjnej przepisów prawa, tj. zasadzie racjonalności ustawodawcy, a to poprzez wymyślanie i uznawanie za obowiązujące pozaustawowych przesłanek stosowania wymienionych wyżej przepisów Nowelizacji, jak i wobec wydania przez Dyrektora sprzecznych interpretacji indywidualnych w odstępie krótszym niż 5 tygodni, art. 32 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) poprzez naruszenie zasady równości wobec prawa oraz zasady równego traktowania przez władze publiczne oraz naruszenie zasady określania podmiotów opodatkowanych w drodze ustawy.

Z uwagi na zakres i charakter naruszeń strona wniosła o uchylenie zaskarżonej Interpretacji oraz podniosła, że w ponownie wydanej indywidualnej interpretacji ocena stanowiska wnioskodawcy dokonana przez Dyrektora powinna wskazywać jego prawidłowość w pełni tj. niezależnie od tego czy akcjonariuszem wnioskodawcy jest osoba fizyczna czy osoba prawna Spółka korzysta z przepisów przejściowych nowelizacji i nie miała obowiązku zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. a co za tym idzie - nie stała się od 1 stycznia 2014 r. podatnikiem podatku CIT, nie miała obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki, oraz uzyska status podatnika podatku dochodowego w dniu następującym po ostatnim dniu jej obecnego roku obrotowego.

W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o jej oddalenie podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga zasługuje w pełni na uwzględnienie. Organ bowiem, wydając zaskarżoną interpretację, błędnie zinterpretował art. 4 ust. 1 i 2 nowelizacji.

Zgodnie z powołaną regulacją, w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w zakresie uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatników podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów i poniesionych kosztów z uczestnictwa w takiej spółce, z zastrzeżeniem przepisu art. 6, w tym z tytułu objęcia (nabycia) udziałów takiej spółki, przepisy ustaw wymienionych w przepisie art. 1 i art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego tej spółki rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r.

Spółka, o której mowa w ust. 1, która: powstała po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się w dniu 31 grudnia 2013 r. lub dokonała zmiany roku obrotowego po dniu wejścia w życie niniejszego przepisu - jest obowiązana na dzień 31 grudnia 2013 r. do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego. Pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się z dniem 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego (§ 2 cytowanego przepisu).

Przepis art. 4 ust. 2 ustawy nowelizującej wszedł w życie z dniem 12 grudnia 2013 r., natomiast pozostałe przepisy tej ustawy - z dniem 1 stycznia 2014 r.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2014 r. przepisy niniejszej ustawy podatkowej mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2014 r., tj. przed dniem wejścia w życie nowelizacji z dnia 8 listopada 2013 r., spółki komandytowo-akcyjne nie były podatnikami podatku dochodowego. Były zatem traktowane jako spółki niebędące osobami prawnymi w rozumieniu art. 4a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Opodatkowaniu podlegały przychody (dochody) wspólnika spółki tego rodzaju.

Z dniem 1 stycznia 2014 r. SKA zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych. Opodatkowanie tym podatkiem ma zastosowanie od pierwszego dnia roku obrotowego takiej spółki, rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2013 r. Zatem obecnie SKA płacą podatek dochodowy, tak jak spółki kapitałowe. Jednakże spółki, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym mogą skorzystać ze starych zasad rozliczania.

Pojęcie roku obrotowego zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.jed. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.), która w art. 3 pkt 9 stanowi, że rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy lub jego zmiany określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za następny rok. W przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Z treści wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji (uzupełnionym dwoma pismami strony) wynika, iż Spółka została zawiązana w 2013 r. Zgodnie z obecnym brzmieniem statutu Spółki (§ 18 Statutu): "Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych 12 miesięcy trwający od dnia 1 listopada do 31 października kolejnego roku". Zatem rok obrotowy Spółki, zgodnie z obecnym brzmieniem jej statutu, trwa od dnia 1 listopada do dnia 31 października kolejnego roku. Zgodnie ze statutem, obecnie trwający rok obrotowy Spółki nie zakończył się w dniu 31 grudnia 2013 r., gdyż zakończy się on po dniu 1 stycznia 2014 r. Spółka przed końcem swojego poprzedniego roku obrotowego dokonała jego zmiany. Zgodnie z poprzednim brzmieniem statutu Spółki jej rokiem obrotowym był okres od 1 grudnia do 30 listopada kolejnego roku. Jednak na skutek podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o zmianie tego roku obrotowego, podjętej i zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przed 30 listopada 2013 r. rok obrotowy Spółki wskazany w statucie uległ zmianie na okres od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Spółka została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS przed dniem 12 grudnia 2013 r. Walne Zgromadzenie Spółki nie dokonało od 12 grudnia 2013 r. do dnia złożenia wniosku zmiany przyjętego przez Spółkę w statucie roku obrotowego. W związku z tym żadna zmiana roku obrotowego Spółki nie została też zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w okresie od 12 grudnia 2013 r. do dnia złożenia wniosku. Rok obrotowy komplementariusza Spółki - zgodnie z brzmieniem umowy Spółki, jest zbieżny z rokiem obrotowym Spółki, tzn. trwa przez 12 (dwanaście) kolejnych miesięcy kalendarzowych trwający od 1 listopada do 31 października kolejnego roku. Akcjonariuszami Spółki były w 2013 r. i są w chwili składania wniosku osoby fizyczne.

W tak ustalonym stanie faktycznym, mając na względzie treść powołanych powyżej regulacji prawnych, sąd uznał stanowisko organu podatkowego, sprowadzające się do stwierdzenia, że SKA, której co najmniej jednym ze wspólników była osoba fizyczna nie mogła określić roku obrotowego innego aniżeli rok kalendarzowy - za nieprawidłowe. Stanowisko zawarte w zaskarżonej interpretacji nie ma bowiem oparcia w treści art. 4 ustawy nowelizującej i art. 3 pkt 9 ustawy o rachunkowości.

W pierwszej kolejności należy podnieść, iż adresatem art. 4 ust. 1 ustawy nowelizującej nie są wspólnicy SKA, lecz spółki komandytowo-akcyjne, które są podmiotami odrębnymi od wspólników. Wynika to w sposób jednoznaczny z treści już wstępnej części cytowanego przepisu "W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej...". Ustęp 2 art. 4 ustawy nowelizującej również wskazuje spółkę komandytowo-akcyjną jako adresata "Spółka, o której mowa w ust. 1...". Żaden z wymienionych przepisów nie odnosi się do wspólników SKA, niezależnie czy są to osoby fizyczne czy prawne. Omawiane przepisy nie posługują się również pojęciem "wspólnik". Organ podatkowy nie wskazał, który fragment omawianych przepisów wskazuje na wspólników SKA będących osobami fizycznymi jako adresatów tych regulacji prawnych. Wreszcie z zaskarżonej interpretacji nie wynika, z którego z tych przepisów wynikałoby, że przesądzające znaczenie dla ustalenia roku obrotowego SKA ma fakt, czy wśród wspólników tej spółki jest lub była osoba fizyczna.

Z powyższych względów sąd, rozpoznający przedmiotową skargę, podzielił argumentację jej autora, zgodnie z którą omawiane przepisy, stanowiące podstawę stanowiska organu przedstawionego w zaskarżonej interpretacji, nie przewidują żadnych zastrzeżeń odnośnie składu wspólników SKA.

Sąd zauważa, że słusznie zauważył organ, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera odrębnej definicji roku podatkowego, jest nim bowiem zawsze rok kalendarzowy. Błędna jest jednak konkluzja organu, iż z powyższego wynika, że skarżąca SKA, której akcjonariuszem jest osoba fizyczna, musi ustalić swój rok obrotowy tak jak rok podatkowy tej osoby, tj. jako rok kalendarzowy.

Na uwagę zasługuje to, iż regulacje przejściowe wynikające z ustawy zmieniającej jednoznacznie odnoszą się do roku obrotowego, a nie podatkowego, jako momentu wejścia w życie przepisów dla istniejących SKA. Zasady określenia roku obrotowego reguluje ustawa o rachunkowości i ma ona zastosowanie do takich spółek. Jednakże ponieważ spółki osobowe nie mają statusu podatnika podatku dochodowego, wybrany przez nie rok obrotowy nie jest jednocześnie ich rokiem podatkowym (rok podatkowy dotyczy wyłącznie ich wspólników, którzy ewentualnie prowadzą własne księgi rachunkowe).

Przyjęty przez SKA na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych rok obrotowy był przed 1 stycznia 2014 r. podatkowo obojętny. Skoro tak, to nie mogło odnosić się do niej zastrzeżenie co do roku obrotowego "stosowanego również do celów podatkowych". Rok podatkowy wspólnika SKA odmienny od roku obrotowego spółki może nieco utrudniać prawidłowe wywiązywanie się przez tego wspólnika z obowiązków podatkowych, ale go nie uniemożliwia.

SKA jest podmiotem odrębnym od wspólników i trudno mówić konieczności dostosowania roku obrotowego spółki do roku wspólników (akcjonariuszy). Co więcej, w SKA może być wielu wspólników i każdy z nich może mieć inny rok podatkowy. Uzależnienie w takim przypadku uzależnienie roku obrotowego SKA od roku podatkowego wybranego akcjonariusza lub komplemantariusza nie będzie możliwe.

Za niedopuszczalną należy uznać taką wykładnię, której wynik byłby całkowicie sprzeczny z literalnym brzmieniem analizowanego przepisu.

Autor skargi trafnie odwołał się również do art. 32 ust. 1 oraz art. 217 Konstytucji RP. Stosownie do treści art. 217 Konstytucji RP, nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Każde nałożenie obowiązków lub ograniczenie praw powinno następować w zgodzie zasadami poprawnej legislacji, stanowiącej element demokratycznego państwa prawa, statuowanej w art. 2 Konstytucji RP. Skoro zatem ustawodawca w treści art. 4 nowelizacji posługuje się pojęciem roku obrotowego, to możliwość utożsamiania go z rokiem podatkowym musi jasno wynikać z Apisów ustawy.

W cytowanym przepisie brakuje zapisów, z których wynikałoby, że SKA w przypadku, gdy jej akcjonariuszem była osoba fizyczna, ma obowiązek zamknięcia roku obrotowego na dzień 31 grudnia. Nie można było zatem skonstruować normy nie znajdującej oparcia w tekście aktu prawnego, a jedynie wyinterpretowanej w oparciu o pozajęzykowe dyrektywy interpretacyjne.

Mając na uwadze powyżej wskazane okoliczności sąd uznał, iż w przedstawionym przez Spółkę stanie faktycznym SKA nie ma obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r., a przyjęty rok obrotowy będzie w niezmienionej formie trwał do końca przyjętego przez stronę w statucie roku obrotowego.

Prawidłowa wykładnia cytowanych regulacji winna opierać się na ich literalnym brzmieniu, które przewiduje jedynie dwie sytuacje zobowiązujące SKA do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2013 r. i rozpoczęcia roku podatkowego od dnia 1 stycznia 2014 r. i w konsekwencji prowadzić do przyjęcia że Spółka, zgodnie z brzmieniem tego przepisu, nie pozostaje od dnia 1 stycznia 2014 r. podatnikiem CIT, dlatego nie ma obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych za poszczególne miesiące obecnie trwającego roku obrotowego Spółki.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy organ interpretacyjny zobowiązany będzie do uwzględnienia zaprezentowanej w niniejszym rozstrzygnięciu wykładni przepisów, a zatem uzna stanowisko skarżącej w omawianym zakresie za prawidłowe.

Mając na uwadze przedstawione powyżej argumenty sąd, na podstawie art. 146 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.jed. Dz. U. z 13 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm. - dalej jako "p.p.s.a.") uchylił zaskarżoną interpretację i w oparciu o treść art. 200 p.p.s.a. postanowił o zwrocie kosztów postępowania na rzecz strony skarżącej.

mko

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.