Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748123

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2015 r.
I SA/Łd 7/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz P. M. kwotę 666 (sześćset sześćdziesiąt sześć) złotych tytułem wpisu sądowego od skargi kasacyjnej, zaksięgowanego w dniu 12 czerwca 2015 r., pod pozycją 2550.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 17 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 7/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę P. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r., wydaną w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów Pełnomocnik skarżącego wniósł w terminie skargę kasacyjną od tego orzeczenia, uiszczając jednocześnie tytułem wpisu sądowego kwotę 2665,- zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 230 § 1 w zw. z art. 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji (m.in. od skargi) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, natomiast w pozostałych wypadkach - wpis stały. Oznaczenie wysokości wpisu tak stałego, jak i stosunkowego, następuje na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

Na obecnym etapie postępowania sądowoadministracyjnego strona skarżąca zobowiązana jest uiścić wpis od skargi kasacyjnej, to jest - od środka prawnego wszczynającego postępowanie w kolejnej instancji. Prawidłowa wysokość wpisu od skargi kasacyjnej wynosi połowę wpisu od skargi. Stanowi o tym wprost § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.).

W niniejszej sprawie wpis od skargi wyniósł 3998 zł, a zatem jego połowę stanowi kwota 1999 zł. Uiszczając wpis od skargi kasacyjnej w wysokości 2665 zł pełnomocnik strony nadpłacił więc wymagany prawem wpis, przy czym różnica między uiszczonym wpisem a wpisem wymaganym wynosi 666 zł.

W myśl art. 225 p.p.s.a. różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Mając na uwadze powyższe okoliczności sąd, na podstawie powołanego art. 225 p.p.s.a., orzekł o zwrocie nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.