Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122077

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 marca 2012 r.
I SA/Łd 69/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. B. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji określającej opłatę paliwową za styczeń 2006 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. B. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego od decyzji określającej opłatę paliwową za styczeń 2006 r. z uwagi jego bezprzedmiotowość.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Sądu z dnia (...) r. strona skarżąca została wezwana do uzupełnienia, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi, braków formalnych wniesionej skargi, poprzez podpisanie skarg lub nadesłanie własnoręcznie podpisanego egzemplarza skargi.

Wezwanie do usunięcia braków formalnych zostało przesłane na adres wskazany w skardze. Ponieważ doręczyciel nie zastał adresata, przesyłka była przechowywana w placówce pocztowej przez okres 14 dni. Doręczyciel pozostawił (dwukrotnie) zawiadomienie o tym fakcie w skrzynce oddawczej adresata.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 57 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powołanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Stosownie zaś do art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W odniesieniu do skarg ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowi w art. 58 § 1 pkt 3, że skutkiem nieuzupełnienia braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie jest odrzucenie skargi.

W rozpoznawanej sprawie skarżący nie podpisał skargi, co uniemożliwia nadanie sprawie dalszego biegu. W związku z powyższym został wezwany do podpisania skargi lub nadesłania podpisanego odpisu skargi. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone skarżącemu w sposób określony w art. 73 § 4 p.p.s.a., w dniu 6 lutego 2012 r. Stosownie do przywołanego przepisu doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 14 dniowego okresu podczas którego przesyłka jest przechowywana w placówce pocztowej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.