Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278951

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 672/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Adamczyk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień i sierpień 2007 r. oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za maj, czerwiec i lipiec 2007 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień i sierpień 2007 r. oraz nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za maj, czerwiec i lipiec 2007 r.

Zarządzeniem z dnia 31 maja 2012 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 1.500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia jego odpisu pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis powyższego zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 5 czerwca 2012 r.

W odpowiedzi na to wezwanie, w dniu 12 czerwca 2012 r. skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 26 września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

Wobec tego zarządzeniem z dnia 12 listopada 2012 r. ponownie wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 1.500 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia jego odpisu pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis tego zarządzenia wraz z pouczeniem o prawie i trybie jego zaskarżenia, doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 3 grudnia 2012 r.

Skarżący nie uiścił wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: - Dz. U. z 2012 r. poz. 270), zwanej dalej p.p.s.a., od skargi pobiera się wpis. Według art. 220 § 1 zdanie pierwsze p.p.s.a. sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Odrzucenie skargi przez sąd jest równoznaczne z odmową rozpatrzenia sprawy i wydania merytorycznego rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpatrywanej sprawie wobec doręczenia pełnomocnikowi skarżącego w dniu 3 grudnia 2012 r. odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, termin do jego uiszczenia rozpoczął swój bieg w dniu 4 grudnia 2012 r., a zakończył w dniu w dniu 10 grudnia 2012 r. (w poniedziałek). Pomimo upływu zakreślonego w zarządzeniu z dnia 12 listopada 2012 r. terminu, skarżący nie uiścił jednak wpisu od skargi w ogóle. Okoliczność ta stosownie do treści przytoczonego wyżej art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., obliguje Sąd do odrzucenia skargi.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w postanowieniu.

(A.Ke)

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.