Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097917

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
I SA/Łd 67/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do października 2001 r. postanawia:

1.

odrzucić skargę;

2.

zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz skarżącego kwotę 100,- (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi, zaksięgowaną w dniu (...) pod pozycją (..).

Uzasadnienie faktyczne

Damian Wolski wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie stwierdzenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za okres od stycznia do października 2001 r.

Zarządzeniem z (...) r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi. Odbiór wezwania pokwitowany został w dniu (...) r. Wymagany wpis skarżący uiścił w (...) r., czyli 4 dni po terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej opłaty we właściwym terminie.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; powoływanej dalej w skrócie jako p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie wniesiona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania do jej uiszczenia.

Konsekwencje nieuiszczenia wpisu od skargi skierowanej do sądu we właściwym terminie określa art. 220 § 3 p.p.s.a. W myśl tego przepisu skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

W niniejszej sprawie strona skarżąca uiściła wprawdzie wpis sądowy w prawidłowej wysokości, lecz uczyniła to po upływie siedmiodniowego terminu, o którym mowa we wspomnianym wyżej art. 220 § 1 p.p.s.a. Termin ten upłynął bowiem w dniu (...) r.

W tym stanie sprawy sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., obowiązany był odrzucić skargę. O zwrocie wpisu orzeczono w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) p.p.s.a.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.