Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278950

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 646/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Tarno.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym po rozpoznaniu z urzędu kwestii zwrotu opłaty kancelaryjnej uiszczonej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w O. na interpretację Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz strony skarżącej kwotę 100,- (sto) złotych, uiszczoną tytułem opłaty kancelaryjnej, zaksięgowaną (...) r. pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z 12 lipca 2012 r. sąd oddalił skargę A. sp. z o.o. na interpretację Ministra Finansów z (...) Wniosek o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku i doręczenie odpisu orzeczenia wraz z uzasadnieniem wniósł pełnomocnik skarżącej spółki.

Po doręczeniu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem i wezwaniem do uiszczenia opłaty kancelaryjnej, skarżąca spółka uiściła tę opłatę dwukrotnie, w obu wypadkach w pełnej wysokości (to jest po 100 zł).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje.

W myśl art. 234 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270; dalej "p.p.s.a.") za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie (art. 234 § 2 p.p.s.a.).

Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca dwukrotnie, 5 i 10 września 2012 r., uiściła opłatę kancelaryjną w pełnej wysokości. Druga wpłata, jako nienależna, podlega zatem zwrotowi stronie na jej koszt, stosownie do uregulowania zawartego w art. 225 p.p.s.a.

W tej sytuacji sąd, na podstawie powołanego art. 225 p.p.s.a., rozstrzygnął jak w sentencji.

P.Pij.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.