Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 59068

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Łodzi
z dnia 28 stycznia 2000 r.
I SA/Łd 617/98

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Ł. Wydział I w składzie następującym (...)

po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2000 r. sprawy ze skargi J. Z. na decyzję Izby Skarbowej we W. z dnia 19 marca 1998 r. Nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego za okres od 15 marca do 30 czerwca 1996 r.

oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Urząd Skarbowy we W. decyzją z dnia 8 grudnia 1997 r. Nr [...], wydaną z powołaniem się m.in. na przepisy art. 5 ust. 3 ustawy z dn. 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (t.j. Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 ze zm.) oraz § 1 ust. 3 pkt 2, § 5 ust. 2 i § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719 ze zm.) określił dla J. Z. zryczałtowany podatek dochodowy za poszczególne miesiące w okresie od 15 marca 1996 r. do 30 czerwca 1996 r. w ogólnej wysokości 25.104,70 zł.

W uzasadnieniu wydanego orzeczenia organ podał, że podatnik mimo posiadanego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydanego na spółkę cywilną "A.", zawiązaną przez niego wspólnie z K. J. prowadził przedmiotową działalność - polegającą na uboju zwierząt - samodzielnie, bez jakiegokolwiek udziału wspólnika.

W powyższym zakresie Urząd Skarbowy powołał się na jednoznaczne pisemne oświadczenie K. J. o nie prowadzeniu żadnej działalności gospodarczej w spółce "A.", a także na wyjaśnienia podatnika złożone do protokołu kontroli z dn. 11 listopada 1997 r. Jednocześnie organ stwierdził, że podatnik nie dokonał zrzeczenia się opodatkowania w formie ryczałtu, zgodnie z § 4 ust. 1 i ust. 2 powołanego w sentencji decyzji rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 14 grudnia 1995 r.

W odwołaniu od powyższej decyzji podniesiono, że Urząd Skarbowy pominął istniejące w sprawie i niekwestionowane dowody w postaci zawartej na piśmie w dn. 20 lutego 1996 r. umowy spółki cywilnej oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydanego w dn. 4 marca 1996 r. przez Wójta Gminy W., z których to dokumentów wynika według podatnika, iż ubojnia zwierząt "A." funkcjonowała jako spółka cywilna, której nie mogą dotyczyć powołane w zaskarżonej decyzji przepisy § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 14 grudnia 1995 r. Podatnik powołując się na treść umowy spółki cywilnej stwierdził, że obowiązki w zakresie prowadzenia księgowości spółki, w tym także zawiadomienie urzędu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu ciążyły na wspólniku K. J., który jednak nie wykonał swoich obowiązków. W odwołaniu podniesiono również, że za cały opodatkowany okres podatnik prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów, w związku z czym powinien zostać opodatkowany na zasadach ogólnych.

Po rozpatrzeniu odwołania Izba Skarbowa we W. utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję organu pierwszej instancji uznając, iż jest ona zgodna z powołanymi przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego…. Organ drugiej instancji stwierdził, że w świetle ustaleń Urzędu Skarbowego fakt prowadzenia przedmiotowej działalności gospodarczej wyłącznie przez samego podatnika (a nie w spółce cywilnej) nie budzi żadnych wątpliwości, a ponieważ podatnik przed rozpoczęciem działalności nie złożył oświadczenia o zrzeczeniu się opodatkowania w formie ryczałtu podlegał on w 1996 r. opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego pełnomocnik Józefa Zientary wniósł o uchylenie decyzji organów podatkowych obu instancji zarzucając, iż zostały one wydane niezgodnie z prawem. Strona skarżąca powołała się na pisemną umowę spółki cywilnej "A.", zawartą przez skarżącego z Krzysztofem Jabłońskim podnosząc, że zgodnie z art. 865 § 1 kc każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Podniesiono, że zgodnie z treścią umowy spółki wspólnicy podzielili się zadaniami w spółce i skarżący zajmował się bezpośrednio działalnością gospodarczą, a wspólnik, będący Prezesem Spółki miał zajmować się prowadzeniem całości dokumentacji spółki, łącznie ze złożeniem w Urzędzie Skarbowym oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania w formie ryczałtu.

W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa we W. wnosząc o jej oddalenie podtrzymała w całości swoje stanowisko i argumenty zawarte w zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniesiona do Sądu skarga nie zasługuje na uwzględnienie.

Z przedstawionego w rozpoznawanej sprawie materiału dowodowego wynika, że skarżący J. Z. rozpoczął i prowadził działalność gospodarczą w ramach firmy "A." w okresie od 15 marca do 30 czerwca 1996 r. całkowicie samodzielnie. Powołanie się skarżącego jedynie na fakt zawarcia na piśmie wcześniejszej umowy spółki cywilnej z K. J. na prowadzenie tej działalności oraz otrzymanie zaświadczenia o wpisie przedmiotowej działalności do ewidencji, dokonanym na spółkę cywilną, nie może mieć istotnego znaczenia dla kwestii opodatkowania faktycznie prowadzonej działalności. Z złożonego w toku postępowania podatkowego oświadczenia K. J., a także z protokołu jego przesłuchania wynika jednoznacznie, iż nigdy nie rozpoczął on oraz nie prowadził wspólnie ze skarżącym działalności gospodarczej w ramach firmy "A.". Również sam skarżący przyznał, że istotnie sam prowadził całą merytoryczną działalność w firmie "A.", gdyż wspólnik K. J. nie wywiązał się z określonych w umowie spółki obowiązków w zakresie prowadzenia spraw finansowo-księgowych firmy, a w szczególności nie złożył w urzędzie skarbowym oświadczenia o zrzeczeniu się przez wspólników opodatkowania w formie zryczałtowanej. Należy stwierdzić, że powyższa, bezsporna okoliczność braku złożenia przez skarżącego (a także spółkę cywilną "A.") oświadczenia o zrzeczeniu się opodatkowania w formie ryczałtu, o którym mowa w § 4 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 148, poz. 719) ma podstawowe, rozstrzygające znaczenie w sprawie. Powołanie się skarżącego na sam fakt zawarcia umowy spółki cywilnej "A.", a nawet ewentualny fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę nie ma istotnego znaczenia dla kwestii opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym, albowiem zgodnie z § 1 ust. 2 wymienionego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów opodatkowaniu w tej formie podlegają również przychody z działalności gospodarczej osób fizycznych, prowadzonej w formie spółki cywilnej tych osób.

Z powyższych względów uznając, iż zaskarżone decyzje organów podatkowych nie naruszają prawa Sąd na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dn. 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) skargę oddalił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.