Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721313

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 września 2019 r.
I SA/Łd 608/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Świderska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na czynność Zarządu Powiatu w B. z dnia (...) roku polegającą na wypłacie dotacji według stawki niższej niż należna postanawia:

1) umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne,

2) zasądzić od Zarządu Powiatu w B.

na rzecz skarżącego kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. dc

Uzasadnienie faktyczne

6 sierpnia 2019 r. A Spółka z o.o., na podstawie art. 50 § 1 w zw. z art. 53 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., powoływanej dalej w skrócie jako p.p.s.a.) w zw. z art. 47 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) wniosła skargę na czynność Zarządu Powiatu w B. na czynność organu administracji publicznej dotyczącą uprawnień spółki, a polegającej na wypłaceniu dotacji, o której mowa w art. 26 ust. 5 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na rzecz w zaniżonej wysokości, tj. według stawki zeszłorocznej.

Spółka zarzuciła organowi naruszenie przepisów prawa materialnego, które to naruszenie miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 26 ust. 5 oraz ust. 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, poprzez jego błędne zastosowanie i przyznanie dotacji na rzecz absolwenta Policealnej Szkoły A w B. po zaniżonej stawce, tj. według stawki za rok 2018 r. w kwocie 919,83 zł, w sytuacji, w której organ powinien był przyznać dotację według stawki za rok 2019, tj. w kwocie 945,94 zł.

Mając na uwadze powyższe strona skarżąca wniosła o uznanie bezskuteczności czynności polegającej na zaniżeniu dotacji oświatowej wypłaconej w kwocie zaniżonej, tj. według stawki ubiegłorocznej oraz o uznanie obowiązku organu do wypłaty należnej dotacji oświatowej, o której mowa powyżej, w kwocie według stawki tegorocznej.

Ponadto strona skarżąca wniosła o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym na posiedzeniu niejawnym oraz o zasądzenie kosztów postępowania od organu administracji publicznej na rzecz skarżącej wedle norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi skarżąca spółka podniosła, że stosownie do art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego przysługuje na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa z zastrzeżeniem włączeń wskazanych w tejże normie prawnej.

Jak wskazuje art. 47 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, czynności podejmowane przez organ dotujący, o którym mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32 i art. 40-41a, w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których mowa w art. 15-21, art. 25, art. 26, art. 28-32 i art. 40-41a, stanowią czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370).

Zgodnie z art. 53 § 2 p.p.s.a. termin na złożenie skargi wynosi 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o podjęciu innej czynności przez organ, o której mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a.

Skarżąca oświadczyła, że w przedmiotowej sprawie powzięła informację o zaniżonej kwocie dotacji w dniu uznania rachunku bankowego szkoły, tj. 15 lipca 2019 r.

W roku 2018 r. słuchacz, o którym mowa w petitum skargi ukończył Policealną Szkołę A w B., dla której skarżąca spółka jest organem prowadzącym. Absolwent jednak nie uzyskał w 2018 r. kwalifikacji zawodowej; w efekcie czego nie było możliwym zgłoszenie roszczenia o wypłatę dotacji, o której mowa w art, 26 ust. 5 i 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Taka możliwość pojawiła się w bieżącym roku kalendarzowym, w którym absolwent dopełnił formalności i uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Wobec powyższego spółka wystąpiła do organu dotującego z wnioskiem na formularzu odpowiadającym wymogom uchwały nr (...) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Dotacja, o której mowa wpłynęła na rachunek bankowy szkoły 15 lipca 2019 r. w wysokości 919,83 zł. Jest to kwota odpowiadająca kwocie subwencji oświatowej na słuchacza w zakresie przedmiotowej dotacji za rok 2018. W roku 2019 stawka tejże dotacji przypadająca na słuchacza wynosi 945,94 zł. Należy więc wskazać, iż organ dotacyjny wypełnił obowiązek, o którym mowa w art. 26 ust. 5 i 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych lecz w sposób wadliwy - tj. zaniżając należną dotację za danego słuchacza na rzecz szkoły. Wszelkie dotacje oświatowe wypłacane są według stawki przypadającej na rok, w którym dotacja stała się należna.

W odpowiedzi na skargę Zarządu Powiatu w B., uwzględniając w całości zawarte w niej zarzuty wniósł o odstąpienie od obciążania skarżonego organu kosztami postępowania oraz o przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność przedstawiciela skarżonego organu lub jego pełnomocnika.

W uzasadnieniu odpowiedzi organ administracji podał, że w 2019 r. kwota przekazywanej dotacji na ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wynosi 945,94 zł, natomiast stawka obowiązująca w 2018 r. to 919,83 zł.

Organ dotujący oświadczył, że omyłkowo wypłacił dotację na absolwenta według stawki obowiązującej w roku, w którym słuchacz ukończył szkołę.

W związku z powyższym 12 lipca 2019 r. przekazano dla Policealnej Szkoły A dotację w łącznej wysokości 3.757,65 zł (4 słuchaczy) zaniżając dla jednego słuchacza wysokość dotacji o 26,11 zł.

Uwzględniając skargę w całości organ dotujący uregulował należność poprzez wypłacenie dotacji według stawki obowiązującej w 2019 r. zgodnie z art. 26 ust. 5 i 6 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

W dniu 8 sierpnia 2019 r. przekazano dla Policealnej Szkoły A dotację w wysokości 26.11 zł, stanowiącą wyrównanie przekazanej dotacji dla absolwenta, który ukończył szkołę w 2018 r. i uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w sesji I-II1 2019.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1499. z 2019 r. poz. 900. poz. 924), w związku z art. 48 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, za okres od 19 lipca 2019 r. do 8 sierpnia 2019 r. nie zostały naliczone odsetki od zaległości podatkowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio.

Natomiast na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 oraz § 2 p.p.s.a. sąd umarza postępowanie, gdy stało się bezprzedmiotowe, co może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

W rozpoznawanej sprawie organ dotujący uwzględnił skargę w ten sposób, że 8 sierpnia 2019 r. na rachunek bankowy Policealnej Szkoły A została przelana kwota 26,11 zł stanowiąca uzupełnienie dotacji wypłaconej, w zaniżonej wysokości 15 lipca 2019 r.

W tej sytuacji postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe, co stanowi przesłankę jego umorzenia.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie wyżej powołanych przepisów orzeczono o umorzeniu postępowania sądowoadministracyjnego.

Wniosek organu administracji o nieobciążanie go kosztami postępowania, nie mógł zostać uwzględniony.

Zgodnie z art. 200 p.p.s.a., w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Z art. 201 § 1 p.p.s.a. wynika, że powyższa zasada ma również zastosowanie w przypadku uwzględnienia skargi w całości. W myśl przywołanego przepisu, zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3.

Podkreślić należy, że cytowany przepis nie przewiduje żadnych odstępstw od zasadny zwrotu kosztów na rzecz skarżącego w przypadku uwzględnienia skargi w trybie autokontroli.

Nie budzi wątpliwości, że w celu dochodzenia swoich praw A Spółka z o.o. wniosła skargę i poniosła z tego tytułu koszt uiszczając wpis od skargi w wysokości 200 zł.

W tej sytuacji wobec uwzględnia skargi przez organ w trybie art. 54 § 3 p.p.s.a. i umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego, sąd był zobligowany do obciążenia organu kosztami postępowania poniesionymi przez stronę skarżącą.

dc

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.