Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2855346

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 października 2014 r.
I SA/Łd 608/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 24 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. J. o stwierdzenie prawomocności wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 608/13, w części dotyczącej rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu (pkt 3 wyroku) w sprawie ze skargi R. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok 2003 postanawia: odmówić stwierdzenia prawomocności punktu trzeciego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 608/13.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.