Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1755193

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 20 lipca 2015 r.
I SA/Łd 59/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 20 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A. N. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ze skargi A. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia: odrzucić skargę kasacyjną. A.Rz.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, działając przez pełnomocnika, wniósł skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2015 r. oddalającego skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia 18 listopada 2014 r. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2015 r. pełnomocnik strony został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. W treści zarządzenia wskazano wysokość wpisu, termin, w którym należy uiścić wpis oraz zamieszczono pouczenie o konsekwencjach nieuiszczenia wpisu od skargi.

Odpis zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu 29 czerwca 2015 r.

Wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 13 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) - powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (...). W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, pomimo prawidłowo doręczonego odpisu zarządzenia zawierającego wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej, wpis nie został uiszczony.

Wobec powyższego, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. odrzucił skargę kasacyjną.

A.Rz.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.