Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1792112

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 19 sierpnia 2015 r.
I SA/Łd 579/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda.

Sędziowie: NSA Paweł Janicki, WSA Paweł Kowalski (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi M. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia (...), którą określono M. M. wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok w kwocie 25 445 zł.

Z akt sprawy wynika, iż w dniu 27 maja 2014 r. podczas składania w Urzędzie Skarbowym w Ł. wniosku o wydanie zaświadczenia o dochodach za 2013 podatnik powziął informację o braku odnotowania zeznania podatkowego PIT-37 za 2013 rok złożonego wspólnie wraz z małżonką. W dniu 3 czerwca 2014 r. do organu podatkowego pierwszej instancji wpłynęło pismo podatnika z prośbą o wyjaśnienie kwestii złożenia zeznania podatkowego za 2013 rok za pomocą systemu e-Deklaracje. W piśmie tym wskazał, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. o godzinie 19:32:56 wysłał deklarację podatkową PIT-37 (19) za 2013 rok przez system e-Deklaracje, który otrzymał status dokumentu (...). W jego ocenie deklaracja została źle odczytana przez system i otrzymał UPO za 2012 rok. Do pisma załączono, wydrukowane z programu Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS:

1.

"raport modułu wysłania danych do systemu e-Deklaracje"

2.

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37 za 2013 z nadrukowanym numerem referencyjnym: (...) wraz z PIT-O,

3.

urzędowe poświadczenie odbioru zeznania PIT-37 za 2012 rok.

Wobec powyższego. organ zwrócił się.pismem z dnia 4 czerwca 2014 r. do Ministerstwa Finansów celem wyjaśnienia powyższej sytuacji. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów poinformowało że "w systemie e-Deklaracje nie zarejestrowano zeznania za 2013 rok podatnika o numerze PESEL: (...)". W konsekwencji organ poinformował M. M. o niezarejestrowaniu w systemie e-Deklaracje zeznania podatkowego za 2013 rok wysłanego wspólnie z żoną.

Następnie M.M. wniósł o cyt.: "zastosowanie instytucji czynnego żalu, ponieważ to, że nie wpłynęło moje zeznanie podatkowe nie było ode mnie zależne i do dn. 27 maja 2014 r. byłem nieświadomy tej sytuacji i przyjęcie zeznania podatkowego z datą 29 kwietnia 2014 r. tak jak złożyłem elektronicznie co potwierdza załączona dokumentacja". Ponadto wyjaśnił, że po wysłaniu drogą elektroniczną zeznania podatkowego PIT-37 za 2013 rok nie drukował Urzędowego Poświadczenia Odbioru, gdyż w Jego ocenie nie miał takiego obowiązku, zaś późniejsze próby wydrukowania z systemu e-Deklaracje Urzędowego Poświadczenia Odbioru zeznania podatkowego PIT-37 za 2013 rok nie dawały żadnego rezultatu. Możliwym do wydrukowania było jedynie, jak wyjaśnił, Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania podatkowego PIT-37 złożonego za 2012 rok.

W konsekwencji powyższego organ określił podatnikowi wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 rok.

W odwołaniu M. M. zarzucił naruszenie:

- art. 122 i art. 187 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), przez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy;

- art. 191 o.p., przez dokonanie błędnej oceny zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w konsekwencji bezpodstawne zastosowanie art. 6 ust. 10 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), dalej jako u.p.d.o.f. i określenie obowiązku podatkowego na kwotę 25 445 zł.

Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. w uzasadnieniu wskazanej na wstępie decyzji z dnia (...) podkreślił, że nie doszło do złożenia przez podatnika zeznania podatkowego PIT-37 za 2013 rok, tj. do prawidłowej wysyłki zeznania i do poprawnej weryfikacji wypełnionego zeznania za pośrednictwem systemu e-Deklaracje, a w konsekwencji do możliwości rozliczenia się przez podatnika wspólnie z małżonką na preferencyjnych zasadach przewidzianych przepisem art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f.

Organ odwoławczy podzielił stanowisko organu pierwszej instancji, że zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej www.e-Deklaracje.pl w zakładce Formularze, przy każdym wzorze formularza UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru stanowi dla podatnika potwierdzenie, że zweryfikowany pod względem formalnym druk, w tym przypadku PIT-37 za 2013 rok został wysłany do Urzędu Skarbowego. Dla prawidłowego wysłania danych drogą elektroniczną z formularza PIT-37 niezbędne jest zainstalowanie w systemie programu Adobe Reader w wersji co najmniej 9.0.0. (dla formularzy PIT-37 za 2013 rok) oraz zainstalowanie aktualnej wtyczki (plugin). Wskazana jest też kolejność wysłania deklaracji za pomocą systemu e-Deklaracje oraz w jaki sposób należy prawidłowo pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru Dokumentu Elektronicznego. Zatem brak posiadania przez małżonków M. Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest równoznaczny z tym, że do organu podatkowego nie wpłynęło zeznanie podatkowe wygenerowane przez małżonków. Wygenerowany na złożonym przez M. M. wraz z pismem zeznaniu podatkowym numer referencyjny jest numerem referencyjnym nadanym przez system e-Deklaracje zeznaniu podatkowemu za 2012 rok, skutecznie złożonemu przez oboje małżonków drogą elektroniczną w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godzinie 10:18:13.

Organ odwoławczy wyjaśnił, że aby doszło do UPO musi dojść do przeprowadzenia prawidłowej weryfikacji wprowadzonych danych, takich jak: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje lub podania. Po wysłaniu poprawnie wypełnionego formularza podatnik otrzymuje numer referencyjny, generowany automatycznie przez system e-Deklaracje, dzięki któremu możliwe jest sprawdzenie statusu złożonego dokumentu. W przypadku pozytywnej weryfikacji zostanie wyświetlony status: "200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO", a po naciśnięciu przycisku "Pobierz UPO" na interaktywnym formularzu "Weryfikacja Statusu Wysyłanego Dokumentu Elektronicznego" wyświetlany jest dokument UPO. Przycisk ten pojawia się wyłącznie dla dokumentów, które otrzymały status 200. Wszystkie inne komunikaty świadczą o niezłożeniu dokumentu lub dalszym jego przetwarzaniu. Zatem samo poprawne wypełnienie zeznania, jest jedynie jednym z kilku warunków niezbędnych do wysyłki zeznania. Brak sygnału ze strony programu, że zeznanie jest błędne rachunkowo, nie oznacza, że zostało ono wysłane i przyjęte przez system Ministerstwa Finansów.

Organ dodał, że wyjaśnień przesłanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. nie odnotowano żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemu e-Deklaracje. Potwierdzeniem tego są m.in. statystyki opublikowane na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/statystyka. Dokument pod nazwą "Raport modułu wysyłania danych do systemu e-Deklaracje" nie jest dokumentem generowanym przez system e-Deklaracje. Jest to wynik działania użytej aplikacji firmy zewnętrznej nie świadczącej usług dla Ministerstwa Finansów w obszarze systemu e-Deklaracje. System e-Deklaracje nie pozwala na wygenerowanie dwóch identycznych numerów referencyjnych dla składanych dokumentów elektronicznych. Funkcjonalność taką zapewniają użyte mechanizmy kryptograficzne oraz złożoność numeru (32 znaki-w formacie HEX). Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że źródłowym dokumentem jest zawsze dokument w wersji elektronicznej, opatrzony podpisem elektronicznym, zapewniającym m.in. weryfikację, integralność i autentykację. Załączone przez podatnika skany nie stanowią potwierdzenia przedłożenia dokumentu elektronicznego. Zaprezentowana wizualizacja deklaracji również nie jest dowodem, że taki dokument z tymi danymi został złożony do systemu e-Dekłaracje. Podkreślono, że w systemie e-Deklaracje brak jest poprawnie złożonego zeznania Państwa M. za rok 2013. W roku 2014 były próby złożenia zeznania zakończone niepowodzeniem, które dotyczyły dokumentu PIT-37 za 2013 rok. Próby złożenia tych dokumentów dokonano w dniu 7 października 2014 r. Oba dokumenty otrzymały status błędu 414 i zostały opatrzone numerami referencyjnymi (...)

Dodano, że żona podatnika zeznała w trakcie przesłuchania w charakterze świadka, iż 29 kwietnia 2014 r. podatnik złożył zeznanie podatkowe drogą elektroniczną, tak jak w roku 2013. Niedopłatę wynikającą z rozliczenia PIT, zapłacili w obowiązującym terminie. Oświadczyła także, że do czasu, kiedy podatnik zgłosił się do urzędu skarbowego po zaświadczenie o dochodach byli przekonani o złożeniu zeznania podatkowego za 2013 rok w terminie. Wówczas zostali poinformowani, że do urzędu skarbowego nie wpłynęło takie zeznanie. Po powrocie do domu mąż wydrukował raport (status raportu 200, wariant 19). W ocenie żony podatnika, przyczyną niewpłynięcia zeznania był niedoskonały system informatyczny. W trakcie przesłuchania wniosła o cyt.: "udowodnienie nam, że tego dnia system działał doskonałe, wszystkie zeznania wpłynęły i nie macie zastrzeżeń do tego systemu". Kończąc oświadczyła, iż nie mieli interesu prawnego w niezłożeniu zeznania w terminie, bo skutkowałoby to poniesieniem dodatkowych kosztów wynikających z oddzielnego rozliczenia się. Zeznała również, iż po przesłaniu zeznania za 2013 rok nie pobrane zostało UPO, a załączone do pisma złożonego w urzędzie skarbowym w dniu 3 lipca 2014 r. zeznanie jest zeznaniem przesłanym w dniu 29 kwietnia 2014 r. Jednocześnie, nie potrafiła odpowiedzieć na pytanie "jak jest to możliwe, że w Pani opinii zeznanie zostało złożone, jeżeli system e-Deklaracje wymaga podania imienia, nazwiska i daty urodzenia dziecka do odliczenia ulgi na dzieci, w sytuacji gdy w złożonym w dniu 3 lipca 2014 r. zeznaniu brak jest nazwiska dzieci ?".

Z kolei podatnik w trakcie przesłuchania w dniu 17 listopada 2014 r. zeznał, iż potwierdza powyższe zeznania w kwestii przesłania zeznania podatkowego PIT-37 za rok 2013 drogą elektroniczną. Zeznał również, iż zeznanie przesyłane było do systemu e-Deklaracje za pośrednictwem aplikacji IPS, używanej przez małżonków od kilku lat. Wskazał również, iż po przesłaniu zeznania nie zostało pobrane UPO, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Potwierdził również, iż zeznanie znajdujące się w aktach sprawy jest tym samym zeznaniem, które zostało przesłane drogą elektroniczną w dniu 29 kwietnia 2014 r., a na pytanie "czy wie Pan, że system e-Deklaracje nie przyjmie zeznania bez podania nazwiska dziecka lub nr PESEL w przypadku ulgi na dzieci?" odpowiedział cyt.: "mnie przyjął zeznanie ".

Dokonując oceny powyższych zeznań organ odwoławczy stwierdził, iż przedstawione okoliczności domniemanego złożenia zeznania przez system e-Deklaracje nie znajdują odzwierciedlenia w materiale dowodowym zgromadzonym w sprawie. Przeprowadzone w tym zakresie postępowanie wyjaśniające wykazało, że w systemie e-Deklaracje brak jest poprawnie złożonego wspólnego zeznania małżonków M. za rok 2013.

Organ podzielił stanowisko, że nie ma obowiązku pobierania Urzędowego Poświadczenia Odbioru, podkreślając, iż UPO jest dowodem, a zarazem potwierdzeniem złożenia poprawnej deklaracji, które podatnik może samodzielnie uzyskać po prawidłowym złożeniu deklaracji za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. UPO jest traktowane na równi z potwierdzeniem nadania listu poleconego, czy też złożeniem zeznania bezpośrednio w urzędzie. Stanowi ono dla podatnika dowód, że deklaracja została złożona w ustawowym terminie. Nie może więc budzić jakichkolwiek wątpliwości, że respektując reguły należytej staranności (dbania o dobrze pojęty własny interes) przy składaniu zeznania podatkowego drogą elektroniczną podatnik winien uczynić wszystko, aby takie potwierdzeniu uzyskać i mieć pewność, że zeznanie zostało prawidłowo wysłane w zakreślonym przepisami terminie (art. 12 § 6 pkt 1 o.p.). Tym samym w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 r. nie wpłynęło do organu podatkowego zeznanie podatkowe strony za 2013 rok. Konsekwentnie podatnik utracił możliwość rozliczenia się za ten okres wspólnie z małżonką na preferencyjnych zasadach (art. 6 ust. 2 i ust. 10 u.p.d.o.f.).

Powyższą decyzję M.M. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, zarzucając jej naruszenie:

- art. 6 ust. 2, ust. 4, ust. 10 u.p.d.o.f., poprzez ich błędną wykładnię i nieuwzględnienie faktu, iż w dniu 29 kwietnia 2014 r. zostało wysłane zeznanie podatkowe za 2013 rok, w którym wraz z żoną zawarł wniosek o wspólne opodatkowanie;

- art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f, poprzez błędne przyjęcie, iż nie złożył w ustawowym terminie zeznania podatkowego, podczas gdy zostały przedstawione dowody potwierdzające fakt wysłania w dniu 29 kwietnia 2014 r. zeznania podatkowego za 2013 rok;

- art. 12 § 6 pkt o.p., poprzez błędną wykładnię i przyjęcie, że dla uznania, iż został zachowany termin do złożenia rocznego zeznania podatkowego koniecznym jest wydrukowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, podczas gdy przepis stanowi jedynie o wysłaniu pisma w formie dokumentu elektronicznego i otrzymaniu przez nadawcę UPO a wedle skarżącego przedstawił on dowody potwierdzające fakt wysłania zeznania podatkowego za 2013 rok;

- § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisów elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poprzez błędne przyjęcie, iż brak wydrukowanego przez skarżącą UPO stanowi dowód, iż w ustawowym terminie nie złożyła zeznania podatkowego za 2013 rok za pomocą systemu e-Deklaracje, podczas gdy zgodnie z powołanym przepisem UPO stanowi dowód złożenia deklaracji co nie oznacza iż jest to jedyny dowód potwierdzający fakt i termin złożenia deklaracji;

- art. 191 ustawy o.p., które miało istotny wpływ na wynik sprawy z uwagi na zastosowanie dowolnej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego i pominięcie dowodu z potwierdzenia zapłaty podatku należnego za 2013 rok w dniu 29 kwietnia 2014 r., którego wysokość wynika z zeznania podatkowego złożonego za pomocą systemu e-Deklaracje co również potwierdza fakt złożenia zeznania podatkowego za 2013 rok;

- art. 197 § 1 o.p., które miało istotny wpływ na wynik sprawy z uwagi na zupełnie pominięcie wniosku i nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki w celu ustalenia możliwości wysłania zeznania podatkowego za 2013 rok za pomocą systemu e-Deklaracje i otrzymania "Raportu modułu wysłania danych do systemu e-Deklaracje" przy jednoczesnym braku rejestracji zeznania w systemie e-Deklaracje.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie, argumentując jak w treści uzasadnienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

Spór dotyczy zagadnienia złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. na druku PIT-37 wraz z oświadczeniem o wspólnym rozliczeniu małżonków, o którym mowa w art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f za pośrednictwem systemu e-Deklaracje w odniesieniu do prawidłowej jego wysyłki i poprawnej weryfikacji za pośrednictwem tego systemu, co skutkować by miało prawem do wspólnego rozliczenia małżonków K. i M. M.

Skarżący dowodzi, że takowe zeznanie faktycznie przesłane zostało 29 kwietnia 2014 r. za pośrednictwem systemu e-Deklarcje dowodem na tą okoliczność jest dokonanie płatności na właściwe konto urzędu skarbowego a brak Urzędowego Poświadczania Odbioru oznacza jedynie, że system Ministerstwa Finansów nie zarejestrował złożenia zeznania, które de facto zostało przesłane za pośrednictwem systemu we właściwym czasie. Natomiast według organu złożone zeznanie strony z małżonką nie zostało zarejestrowane w systemie elektronicznym a tylko UPO stanowi dowód i potwierdza termin złożenia deklaracji. W konsekwencji nie zostało złożone w ustawowym terminie zeznanie podatkowe małżonków, co eliminowało możliwość wspólnego opodatkowania i w efekcie konieczność określenia zobowiązania podatniczce w prawidłowej wysokości.

Wskazać należy, iż przepis art. 6 ust. 2 u.p.d.o.f. przewiduje możliwość opodatkowania, na wspólny wniosek małżonków łącznie ich dochodów według reguły w nim przyjętej, przy spełnieniu opisanych w nim warunków. Natomiast ust. 10 tegoż artykułu stanowi, że sposób ten nie ma zastosowania w sytuacji gdy wskazany wniosek, wyrażony w zeznaniu podatkowym złożą oni po terminie, o którym mowa w art. 45 § 1 tej ustawy. Ta regulacja z kolei wskazuje, że podatnicy są zobowiązania składać zeznanie według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku następnego, z zastrzeżeniem, które nie ma w sprawie zastosowania (przypis sądu). Są to warunki konieczne dla skutecznego skorzystania z tej formy rozliczenia osiągniętych dochodów w roku podatkowym. Przy czym termin złożenia zeznania rocznego, co do zasady jest terminem prawa materialnego i w odróżnieniu od terminu procesowego nie podlega przywróceniu. Nadto art. 12 § 6 pkt 1 o.p., stanowi, że termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. Ustawodawca przewidział więc możliwość składania deklaracji rozliczeniowej (np.PIT-37) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, a dowodem potwierdzającym złożenie w ten sposób deklaracji jest potwierdzenie jej złożenia otrzymane w formie dokumentu elektronicznego wygenerowane ze skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji podatkowej lub od organu podatkowego, a potwierdzenie to stanowi odrębny od deklaracji dokument elektroniczny (art. 3a § 2 o.p.).

W wykonaniu delegacji zawartej w art. 3b § 2 o.p. wydane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537). Istotnego znaczenia nabiera w niniejszej sprawie treść § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, który przewiduje, że urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej po przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych oraz autentyczności deklaracji i podań stanowi dowód i potwierdza termin złożenia deklaracji i podań. Dodać należy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - www.mf.gov.pl udostępniono instrukcję składania deklaracji w systemie e-Deklaracje, wskazując, iż UPO jest dowodem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

Reasumując, z powołanych wyżej przepisów jednoznacznie wynika, że potwierdzeniem złożenia deklaracji podatkowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest wyłącznie Urzędowe Poświadczenie Odbioru, stanowiące odrębny dokument elektroniczny, wysyłany przez organ bądź elektroniczną skrzynkę oddawczą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Minister Finansów zamieścił na ogólnodostępnej stronie Ministerstwa Finansów (z której zresztą należało skorzystać w celu uzyskania formularza interaktywnego zeznania PIT-37) dokładną instrukcję wypełniania i wysyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Oznacza to, że zasady wypełniania, wysyłania i potwierdzania złożenia deklaracji, wraz z poglądowymi ilustracjami, były bowiem dostępne dla podatnika i w każdej chwili mógł on sprawdzić, jaki status ma jego deklaracja i jakie ewentualne błędy popełnił. Zarówno z przepisów ustawowych, jak i wykonawczych i instrukcji wynikało też jednoznacznie, że tylko UPO, wygenerowane przez elektroniczną skrzynkę oddawczą bądź organ podatkowy, stanowi dowód złożenia zeznania.

Z ustalonego w sprawie stanu faktycznego wynika, że nie jest kwestionowany fakt braku otrzymania UPO. Uwzględniając jeden z wniosków strony organ podatkowy zwrócił się do Ministerstwa Finansów o wyjaśnienie czy w systemie e-Deklaracje odnotowano wpływ zeznania PIT - 37 za 2013 r. podatnika i jego żony, jako ich wspólne rozliczenie. W odpowiedzi Ministerstwo Finansów poinformowało, iż brak jest informacji o złożeniu takiego zeznania od wskazanych podatników. Dodano, że w dniu 29 kwietnia 2014 r. nie odnotowano żadnych zakłóceń w funkcjonowaniu systemu e-Deklaracje, co potwierdzają statystyki opublikowane na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/statystyka. Podkreślono, że dokument pod nazwą "Raport modułu wysyłania danych do systemu e-Deklaracje" nie jest dokumentem generowanym przez system e-Deklaracje. Jest to wynik działania użytej aplikacji firmy zewnętrznej nie świadczącej usług dla Ministerstwa Finansów w obszarze systemu e-Deklaracje. System e-Deklaracje nie pozwala na wygenerowanie dwóch identycznych numerów referencyjnych dla składanych dokumentów elektronicznych. Funkcjonalność taką zapewniają użyte mechanizmy kryptograficzne oraz złożoność numeru (32 znaki-w formacie HEX). Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało, że źródłowym dokumentem jest zawsze dokument w wersji elektronicznej, opatrzony podpisem elektronicznym, zapewniającym m.in. weryfikację, integralność i autentykację. Załączone przez podatnika skany nie stanowią potwierdzenia przedłożenia dokumentu elektronicznego. Zaprezentowana wizualizacja deklaracji również nie jest dowodem, że taki dokument z tymi danymi został złożony do systemu e-Dekłaracje. Podkreślono, że w systemie e-Deklaracje brak jest poprawnie złożonego zeznania Państwa M. za rok 2013. Były podejmowane w 2014 r. próby złożenia zeznania zakończone niepowodzeniem, które dotyczyły dokumentu PIT-37 za 2013 rok. Próby złożenia tych dokumentów dokonano w dniu 7 października 2014 r. Oba dokumenty otrzymały status błędu 414 i zostały opatrzone numerami referencyjnymi (...).

Dodać należy, iż organ odwoławczy, ze względu na przedłożone przez stronę, wydruki z programu Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS:

- "raport modułu wysłania danych do systemu e-Deklaracje";

- "zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37 za 2013 z nadrukowanym numerem referencyjnym: (...)";

- "Urzędowe Poświadczenie Odbioru zeznania PIT-37 za 2012 rok;

w dniu 7 października 2014 r. przeprowadził eksperyment, polegający na próbie przesłania błędnego (dane autoryzacyjne - kwota przychodu za 2012 r.: 0,00 zł) zeznania podatkowego PIT-37 K. i M. M. za 2013 rok, przy pomocy programu Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, celem zbadania możliwości przesłania takiego zeznania za pomocą programu Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS, sprawdzenia czy wysłanie błędnego zeznania zostanie odnotowane w systemie e-Deklaracje, ustalenia treści komunikatu jaki otrzymuje podatnik wysyłając błędne zeznanie oraz zbadania, czy możliwe jest samodzielne wpisanie numeru dokumentu na wysyłanym zeznaniu.

W wyniku przeprowadzonej próby ustalono, iż zmieniając datę w komputerze, w aplikacji IPS automatycznie zmienia się zarówno data i czas wysłania danych jak i data i czas sporządzenia raportu modułu wysyłania danych do systemu e-Deklaracji. Ponadto wskazana w raporcie modułu wysyłania danych do systemu e-Deklaracje "data i czas operacji" nie informuje o momencie przesłania deklaracji, a jedynie o momencie sporządzenia raportu. Stwierdzono również, iż w przypadku nie wpisania w załączniku PIT-O nazwiska dziecka, aplikacja IPS informuje o wykryciu błędu i uniemożliwia wysłanie błędnego zeznania a także, że w przeciwieństwie do zeznań generowanych z systemu e-Deklaracje, w aplikacji IPS istnieje możliwość samodzielnego wpisania numeru dokumentu na przesyłanym zeznaniu. Ustalono także, iż pomimo samodzielnego wpisania numeru dokumentu, przy każdej próbie przesłania zeznania system e-Deklaracje generuje własny numer dokumentu, odmienny od wpisanego na zeznaniu. Powyższe jednoznacznie zatem wskazuje na to, iż wygenerowany w aplikacji IPS "raport modułu wysyłania danych do systemu e-Deklaracje" nie może stanowić dowodu na potwierdzenie przesłania zeznania podatkowego do systemu e-Deklaracje a także, że brak wszystkich wymaganych danych uniemożliwia przesłanie deklaracji do systemu e-Deklaracje. Zgodnie z udzieloną przez Ministerstwo Finansów informacją, opisana powyżej próba wysyłki błędnego zeznania podatkowego PIT-37 za 2013 rok, podjęta w dniu 7 października 2014 r. była jedyną, jaka została odnotowana w systemie e-deklaracje Z pisma Ministerstwa Finansów nie wynika jednocześnie, że przed tą datą podejmowane były jakiekolwiek próby wysyłania ww. zeznania.

W świetle tak podjętych działań oraz zgromadzonych dowodów niesłuszne są zarzuty, wskazujące iż organy nie poczyniły niezbędnych i wystarczających ustaleń w celu odtworzenia stanu faktycznego.

Nie można wprawdzie wykluczy, iż skarżący była przekonany, że prawidłowo złożył zeznanie podatkowego PIT-37 za 2013 rok poprzez system e-Deklaracje, jednakże to subiektywne odczucie pozostaje bez wpływu na końcowe rozstrzygnięcie, albowiem zgodnie z obowiązującym stanem prawnym UPO (w sytuacji nadania deklaracji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego administracji podatkowej) jest jedynym dowodem złożenia zeznania, którym podatnik nie legitymował się.

Konsekwentnie podzielić należy stanowisko organów, że rozliczenia rocznego małżonkowie nie złożyli do dnia 30 kwietnia 2014 r. Tym samym nie mógł również odnieść zamierzonego skutku wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków.

Powyższe oznacza, że wbrew ocenie skarżącego nie doszło do naruszenia art. 45 ust. 1 oraz art. 6 ust. 2 ust. 4. i ust. 10 u.p.d.o.f., w związku z art. 12 § 6 pkt 1 o.p. oraz § 6 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego.

Nie są również usprawiedliwione zarzuty naruszenia art. 191 i art. 197 § 1, o.p., gdyż ocena zebranych dowodów nie była dowolna, odpowiadała zasadzie swobodnej oceny dowodów. Stwierdzenie czy zeznanie zostało złożone w terminie wymagało wyłącznie oceny prawnej skutków ustalonych faktów w świetle przepisów dotyczących terminów i dowodów zachowania terminu, o czym wyżej. Nie było zatem potrzeby przeprowadzania dowodu z opinii biegłego, wobec zgromadzenia wystarczającego materiału dowodowego do wydania kwestionowanego skargą rozstrzygnięcia.

Mając powyższe na uwadze na zasadzie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. -. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd skargę oddalił.

k.ż.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.