Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748760

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 10 czerwca 2015 r.
I SA/Łd 577/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu oraz ryczałtu od tego przychodu za rok 2011 w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

K. G. zaskarżyła decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. w przedmiocie określenia wartości niezaewidencjonowanego przychodu oraz ryczałtu od tego przychodu za rok 2011 w zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej W treści skargi zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zawiera uzasadnienia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., sąd może na wniosek strony wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Oznacza to, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu ma charakter wyjątkowy, a jego warunkiem jest uprawdopodobnienie istnienia przesłanek wymienionych w powołanym powyżej przepisie art. 61 § 3 p.p.s.a. Obowiązek wykazania powyższych przesłanek spoczywa na wnioskodawcy.

Strona skarżąca nie uzasadniając wniosku, nie wykazała okoliczności wskazujących na niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Mając powyższe na uwadze sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.