Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929682

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 listopada 2015 r.
I SA/Łd 552/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Porczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokat A. B.-G. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie skarżącej z urzędu w sprawie ze skargi D. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: przyznać i nakazać wypłacić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi adwokat A. B.-G., prowadzącej Kancelarię Adwokacką w Ł. przy ul. A. 59/3, kwotę 1.200 zł (tysiąc dwieście) wraz z należnym od tej kwoty podatkiem od towarów i usług, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 20 maja 2015 r. stronie skarżącej przyznane zostało prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata (karta 59 akt sądowych).

W dniu 9 września 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi ogłosił wyrok oddalający skargę. W punkcie drugim wyroku sąd postanowił o przyznaniu pełnomocnikowi z urzędu wynagrodzenia, w wysokości 2.400 zł.

W dniu 17 listopada 2015 r., pełnomocnik strony skarżącej złożyła do sądu opinię o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej od ww. wyroku, wnosząc o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej. Opis opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej został wręczony stronie skarżącej w dniu 5 listopada 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Kwestię wynagrodzenia adwokata z tytułu pomocy prawnej udzielonej z urzędu reguluje art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 13 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), powoływanej dalej w skrócie: p.p.s.a. oraz § 19 w związku z przepisem § 18 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461).

Stosownie do pierwszego z powołanych przepisów wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokackie w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków, zgodnie zaś z drugim z nich koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 rozporządzenia oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. rozporządzenia, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł.

Stosownie do § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłaty, o których mowa w ust. 1, sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach.

Sąd zasądza tak ustalone koszty, jeśli pełnomocnik, stosownie do § 20 powołanego rozporządzenia, złoży wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej wraz z oświadczeniem, iż opłaty nie zostały zapłacone w całości lub części. Adwokat ustanowiona w niniejszej sprawie złożyła stosowne oświadczenie podczas rozprawy w dniu 9 września 2015 r.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 250 p.p.s.a. oraz § 19 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, orzeczono jak w postanowieniu.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.