Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548569

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 21 września 2018 r.
I SA/Łd 550/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi w Wydziale I Tomasz Naraziński po rozpoznaniu w dniu 21 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie: odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 rok postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

J. B. wniósł skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za 2016 rok.

W odpowiedzi na doręczony odpis zarządzenia zawierający wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 500 zł, skarżący złożył wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podał, że jest osobą niepełnosprawną, ma problemy z poruszaniem się i przeszedł trzy zawały. Wskazał na szereg chorób neurologicznych, ortopedycznych, chorobę płuc i cukrzycę. Oświadczył, że prowadzi gospodarstwo domowe samodzielnie. Na leki wydaje od 250 do 450 zł miesięcznie. Brakuje mu środków finansowych na leki, opał i żywność. Otrzymuje minimalną pomoc z opieki społecznej, która nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Skarżący posiada połowę domu o powierzchni 50 m2. Nie posiada oszczędności, wartościowych przedmiotów, papierów wartościowych ani wierzytelności.

Utrzymuje się z emerytury w wysokości 1.100 zł oraz świadczenia opiekuńczego w wysokości 200 zł.

Wśród zobowiązań i wydatków stałych skarżący wymienił: ratę pożyczki w wysokości 40 zł, leki - około 300 zł, żywność - 600 zł, gaz - 90 zł, energia elektryczna - 75 zł, telefon - 20 zł, opłata za dostawę wody i odprowadzanie nieczystości - 25 zł, odzież - 20 zł, wywóz śmieci - 8 zł, wizyty u kardiologa - 40 zł, rehabilitacja - 20 zł, internet - 30 zł. Wnioskodawca podkreślił, że powinien ponosić powyższe wydatki, ale faktycznie oszczędza na lekach i żywności, co odbija się niekorzystnie na jego zdrowiu.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej "p.p.s.a." prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania.

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.).

W myśl art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

W rozpoznawanej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skargi w przedmiotowej sprawie (500 zł), stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. należało uznać, że skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bowiem z posiadanego dochodu brakuje mu środków na pokrycie swoich niezbędnych kosztów utrzymania, dlatego, w celu zachowania prawa do sądu, zasadnym jest przyznanie mu prawa pomocy poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w sprawie.

Wobec powyższego na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., orzeczono jak w postanowieniu.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.