Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748081

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 24 czerwca 2015 r.
I SA/Łd 522/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

R. P. zaskarżył postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) roku, stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji dotyczącej ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za 2014 rok.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 5 maja 2015 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków fiskalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego - w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącemu w trybie awizo w dniu 25 maja 2015 r. Do tej pory skarżący nie uiścił wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami tymi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (art. 230 § 2 p.p.s.a.). W przypadku nieuiszczenia opłaty sądowej przy wniesieniu pisma do sądu przewodniczący wzywa wnoszącego pismo do uiszczenia opłaty w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Natomiast skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a.

W myśl art. 65 § 1 p.p.s.a., sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy.

Stosownie zaś do treści art. 73 § 1 p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób przewidziany w art. 65-72, pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia określonego w § 2. Zawiadomienie o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe (art. 73 § 2 p.p.s.a.). W przypadku niepodjęcia pisma w terminie, o którym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1.

Z akt sprawy wynika, że odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego doręczono stronie skarżącej na adres wskazany w skardze w trybie awizo w dniu 25 maja 2015 r., jako ostatnim dniu okresu o którym mowa w art. 73 § 1 p.p.s.a. W tej sytuacji termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie w dniu 1 czerwca 2015 r.

Z powyższych względów sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.