I SA/Łd 499/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205325

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 21 lipca 2021 r. I SA/Łd 499/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Paweł Kowalski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku nr (...) (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2014 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 14 czerwca 2021 r. wezwano stronę skarżącą za pośrednictwem jej pełnomocnika procesowego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Kolejnym zarządzeniem z 15 czerwca 2021 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi i pełnomocnictwa zgodnie z art. 46 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) oraz wskazanie numeru PESEL strony skarżącej - również w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Oba wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącego za pomocą środka komunikacji elektronicznej, w trybie zastępczym w dniu 29 czerwca 2021 r. (UPD - 24 i 25 akt sądowych). Strona skarżąca do tej pory nie usunęła wskazanych braków formalnych i fiskalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4, § 2a i § 2b p.p.s.a.), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a wiec powinna zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego. W przypadku gdy pismo strony jest wnoszone w formie dokumentu elektronicznego, powinno ponadto zawierać adres elektroniczny oraz zostać podpisane przez stronę albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Zasady podpisywania przewidziane w § 2a dotyczą także załączników wnoszonych w formie dokumentu elektronicznego. Jak stanowi art. 12b § 1 p.p.s.a. określony w ustawie warunek formy pisemnej uważa się za zachowany, jeżeli dokument elektroniczny został podpisany w sposób, o którym mowa w art. 46 § 2a. Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.).

Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 46 § 2 pkt p.p.s.a., pierwsze pismo strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym (w tym skarga) powinno również zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną. Stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Nadto zgodnie z art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W rozpoznawanej sprawie bezspornym jest, że strona skarżąca została zobowiązana do usunięcia braków formalnych skargi, poprzez nadesłanie podpisanych skargi i pełnomocnictwa oraz nadesłania numeru PESEL oraz braków fiskalnych skargi. Zakreślonym termin na uzupełnienie braków skargi upłynął bezskutecznie z dniem 6 lipca 2021 r.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji, działając na podstawie art. 220 § 3 i 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. ak

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.