Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097916

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 25 października 2011 r.
I SA/Łd 494/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Paweł Janicki.

Sędziowie: NSA Bogusław Klimowicz (spr.), WSA Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2011 r. sprawy ze skargi A. W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r. zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Dyrektor Izby Skarbowej w Ł. utrzymał w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z (...) r. określającą A. W. kwotę zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za wrzesień 2005 r. W kwestii przedawnienia organ wyjaśnił, że w dniu (...) r. wszczęto dochodzenie w sprawie o przestępstwo skarbowe w zakresie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2004 r. do września 2005 r., a następnie postanowieniem z (...) r. przedstawiono podatnikowi zarzuty popełnienia w czynie ciągłym przestępstwa skarbowego, co spowodowało w ocenie organu zawieszenie biegu terminu przedawnienia kwoty zwrotu podatku za wrzesień 2005 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W rozpoznawanej sprawie istotne znaczenie ma wykładnia art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.; dalej "O.p."). Konstytucyjność powyższego przepisu jest przedmiotem badania przez Trybunał Konstytucyjny. O zbadanie zgodności z Konstytucją RP art. 70 § 6 pkt 1 O.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2011 r. (I FSK 525/10) wystąpił Naczelny Sąd Administracyjny.

Wskazane powyżej postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego swym zakresem obejmuje następujące pytanie prawne: "czy art. 70 § 6 pkt 1 O.p., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 r., w zakresie w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, do momentu uznania go za podejrzanego - jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej?"

Ocena konstytucyjności powyższego przepisu ma zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy, bowiem dotyczyć będzie kwestii zawieszenia biegu terminu zwrotu podatku w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany. Zagadnienie to, z uwagi na okoliczności niniejszej sprawy, ma istotne znaczenie dla oceny legalności zaskarżonej decyzji.

Reasumując, stwierdzić należy, że wynik sprawy zawisłej przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie miał istotny wpływ na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., należało zawiesić postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi do czasu zakończenia postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym w przedmiocie konstytucyjności wskazanego powyżej przepisu Ordynacji podatkowej.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.