Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278944

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 18 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 44/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Kowalska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale I po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku Nr (...) w przedmiocie: orzeczenia o odpowiedzialności jako członka zarządu za zaległości podatkowe spółdzielni w podatku od towarów i usług postanawia: przyznać skarżącej M. S. prawo pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 17 grudnia 2012 r. M. S. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) orzekającą o jej odpowiedzialności jako członka zarządu za zaległości podatkowe spółdzielni w podatku od towarów i usług. W skardze zawarty był wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W złożonym na urzędowym formularzu PPF oświadczeniu o stanie rodzinnym majątku i dochodach M. S. wskazała, że wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo domowe, którego jedyny dochód stanowi zasiłek dla bezrobotnych otrzymywany przez jej męża w wysokości748 zł brutto. Do września 2012 r. wnioskodawczyni pobierała świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad swoją matką, po jej śmierci zarejestrowała się w urzędzie pracy jednak nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Skarżąca nie posiada żadnego majątku ani oszczędności.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Wniosek jest zasadny.

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) dalej p.p.s.a., prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżąca wystąpiła o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy M. S. wskazała, że wspólnie z mężem prowadzi gospodarstwo domowe, którego jedyny dochód stanowi zasiłek dla bezrobotnych otrzymywany przez jej męża w wysokości 650 zł netto. Skarżąca nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skarg w sprawie niniejszej 500 zł, oraz fakt, że przed sądem zawisła jeszcze jedna skarga wnioskodawczyni, od której wpis również wynosi 500 zł, stosownie do treści art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. uznać należało, że skarżąca wykazała, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania, dlatego, w celu zachowania prawa do sądu, zasadnym jest przyznanie jej prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3 p.p.s.a., oraz art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

mk

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.