Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097913

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 grudnia 2011 r.
I SA/Łd 418/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział l po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia łącznego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2007 rok postanawia: zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz J. K. kwotę 100 (sto) złotych tytułem nienależnie uiszczonego wpisu od zażalenia, zaksięgowanego w dniu (...), pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z (...) r. skarżącemu zostało przyznane prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Postanowieniem z 11 października 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił skargę kasacyjną J. K. Na to orzeczenie skarżący złożył zażalenie uiszczając, bez wezwania, wpis sądowy w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 241 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej w skrócie "p.p.s.a."), zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

W niniejszej sprawie stronie skarżącej, na mocy postanowienia z 29 lipca 2011 r., zostało przyznane prawo pomocy obejmujące zwolnienie od kosztów sądowych, a zatem również od wpisu sądowego.

W tej sytuacji kwota 100 zł uiszczona tytułem wpisu od zażalenia jest opłatą nienależną.

Na podstawie art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków, zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. Wobec powyższego, Sąd orzekł jak w postanowieniu.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.