Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278942

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 38/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi D. R. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 24 grudnia 2012 r. D. R. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) odmawiające wstrzymania wykonania decyzji tego organu z dnia (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie. Ponadto wskazał, że w zaskarżonym postanowieniu zawarte zostało pouczenie, że nie przysługuje na nie zażalenie ani skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych. Sprawa, której dotyczy skarga nie mieści się bowiem w zamkniętym katalogu spraw rozstrzyganych przez wojewódzkie sądy administracyjne zgodnie z art. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Zgodnie z treścią art. 3 § 1 i 2 powołanej ustawy, sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (§ 3).

Wskazany katalog przedmiotów zaskarżenia wyznaczający zakres właściwości rzeczowej sądu administracyjnego jest zamknięty, a sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania spraw, które nie zostały wymienione w powołanych przepisach.

W niniejszej sprawie kontroli Sądu poddane zostało postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. o odmowie wstrzymania wykonania decyzji tego organu z dnia (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r.

Organ odwoławczy w uzasadnieniu postanowienia wskazał, iż postanowienie to jest niezaskarżalne.

Zauważyć należy, że zaskarżone postanowienie nie jest postanowieniem kończącym postępowanie, ani rozstrzygającym sprawę co do istoty, nie przysługuje na nie również zażalenie (o czym strona została pouczona), tym samym nie podlega kognicji sądu administracyjnego wynikającej z treści przytoczonego wyżej art. 3 § 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarga do sądu administracyjnego jest w tej sytuacji niedopuszczalna.

Z uwagi na powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

E.B.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.