I SA/Łd 374/19 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3143369

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 października 2019 r. I SA/Łd 374/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński (spr.).

Sędziowie: NSA Bogusław Klimowicz, Asesor, WSA Małgorzata Kowalska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2019 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) (...) w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2012 r. wraz z odsetkami za zwłokę a także zabezpieczenia na majątku strony przybliżonej kwoty zobowiązania w tym podatku za wyżej opisany okres wraz z należnymi odsetkami za zwłokę oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.