Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097912

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 4 marca 2011 r.
I SA/Łd 373/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Z uwagi na fakt, iż A. D. ma miejsce zamieszkania na terytorium Republiki Włoskiej, zarządzeniem z dnia (...) r. skarżąca została wezwana do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, w terminie dwóch miesięcy, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis zarządzenia wraz z pouczeniem o terminie i sposobie usunięcia powyższego braku został doręczony skarżącej przez awizo w dniu (...)., za pośrednictwem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie.

Pomimo upływu zakreślonego w wezwaniu terminu skarżąca nie uzupełniła wskazanego w wezwaniu braku skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 299 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; zwanej dalej "p.p.s.a."), jeżeli strona mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, obowiązana jest wraz z wniesieniem skargi ustanowić pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. W myśl § 2 powyższego przepisu, w razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1, sąd wzywa stronę, aby uzupełniła ten brak w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

W rozpoznawanej sprawie, wezwanie do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń w kraju zostało doręczone skarżącej przez awizo w dniu (...) r. Od tej daty należało liczyć dwumiesięczny termin do usunięcia braku skargi.

Wskazany termin upłynął bezskutecznie.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 299 § 2 p.p.s.a. orzekł o odrzuceniu skargi.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.