I SA/Łd 372/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2728519

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 15 października 2019 r. I SA/Łd 372/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 15 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. nr UNP: (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B. D. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z (...) marca 2019 r. w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące 2012 r.

Zarządzeniem z 29 maja 2019 r. Przewodniczący Wydziału wezwał stronę skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 4.095 zł, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. W odpowiedzi podatnik wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym. Postanowieniem z 2 sierpnia 2019 r. referendarz sądowy odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie. Ponowne wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi zostało doręczone stronie 10 września 2019 r. W wyznaczonym terminie wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje;

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W razie nieuiszczenia wpisu od skargi, przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia, uiścił należną opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu sąd - stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. - odrzuci skargę.

W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu zostało odebrane przez skarżącego w dniu 10 września 2019 r. Siedmiodniowy termin do uiszczenia tej opłaty upłynął 17 września 2019 r. W wyznaczonym czasie wymagany prawem wpis nie został jednak uiszczony.

W tym stanie sprawy sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

AKE.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.