Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748959

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 17 czerwca 2015 r.
I SA/Łd 360/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Cezary Koziński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi S. J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od grudnia 2008 r. do listopada 2009 r. postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

S. J. złożył skargę na decyzję w sprawie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od grudnia 2008 r. do listopada 2009 r., wnosząc między innymi o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Zdaniem skarżącego wykonanie decyzji stworzy niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody polegającej na tym, że zostanie on pozbawiony środków do życia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego nie zasługuje na uwzględnienie.

W punkcie wyjścia przypomnieć należy, że podstawę do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji stanowi art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.). Sąd zatem może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Warunkiem wydania postanowienia o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności jest wykazanie przez stronę już we wniosku okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Uzasadnienie wniosku powinno zatem odnosić się do konkretnych zdarzeń (okoliczności) świadczących o tym, że w stosunku do wnioskodawcy wstrzymanie wykonania aktu lub czynności jest uzasadnione. Istnienie tego obowiązku jest konsekwentnie powoływane w orzecznictwie (por. w szczególności postanowienie NSA z 13 grudnia 2004 r., FZ 496/04, dostępne: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

Podkreślić należy, że sam fakt istnienia obowiązku wykonania decyzji nie może stanowić przesłanki uzasadniającej wniosek o wstrzymanie jej wykonania. Konieczność zapłaty podatku i związane z tym uszczuplenie majątku podatnika, są zwykłym następstwem takiej decyzji. Obowiązkiem wnioskodawcy jest zatem wykazanie, że na skutek zapłaty podatku grozi mu szkoda, której rozmiary przekraczają zwykłe następstwa zapłaty, bądź też, że do odwrócenia skutku wykonania zaskarżonej decyzji nie wystarczy zwrot wyegzekwowanej należności wraz z odsetkami.

Rozpatrywany wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Strona skarżąca nie wskazała bowiem żadnych okoliczności uzasadniających możliwość wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Okoliczności takiej - w kontekście powołanych wyżej uwag - nie stanowi w szczególności ogólnikowe i gołosłowne twierdzenie, że wykonanie decyzji pozbawi skarżącego środków do życia.

Mając na uwadze powyższe, sąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Ake.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.