Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278941

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 36/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Grzegorczyk-Drozda.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki akcyjnej z siedzibą w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2008 postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 11 grudnia 2012 r. Spółka wniosła skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w P. wydaną w sprawie określenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za rok 2008, w wysokości 334.172 zł. Przedmiotowa skarga wpłynęła do organu podatkowego w dni 13 grudnia 2012 r. Skarżąca Spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu podatkowego pierwszej instancji.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o oddalenie skargi, informując równocześnie, że w sprawie wystąpiły przesłanki do zawieszenia postępowania sądowego na podstawie art. 56 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 13 marca 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a.".

Organ podatkowy podniósł, że wnioskiem z dnia 4 grudnia 2012 r., który wpłynął do organu w dniu 10 grudnia 2012 r., Spółka wystąpiła o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji podatkowej. Postępowanie w tym przedmiocie nie zostało zakończone do dnia przekazania odpowiedzi na skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Postępowanie sądowe należało zawiesić, bowiem stosownie do art. 56 p.p.s.a. w razie wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie sądowe podlega zawieszeniu. Stosownie do art. 124 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w taki wypadku zawieszenie postępowania sądowego jest obligatoryjne i następuje z urzędu.

W rozpoznawanej sprawie skarga inicjująca postępowanie sądowe wniesiona została po wszczęciu postępowania nadzwyczajnego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji.

Mając na uwadze powyższe Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 124 § 1 pkt 6 w związku z art. 56 p.p.s.a. orzekł jak w postanowieniu.

t.

n.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.