Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097910

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
I SA/Łd 350/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Kowalska (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale I po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 rok od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. postanawia: 1. przyznać skarżącemu A. K. prawo pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi ponad kwotę 200 zł (dwieście złotych); 2. oddalić wniosek w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) roku A. K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku ustalającą skarżącemu wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1997 rok od dochodów nieznajdujacych pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów. W skardze zawarty został wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi. Ze złożonego na formularzu PPF oświadczenia o stanie rodzinnym i majątku i dochodach oraz dodatkowych informacji nadesłanych na wezwanie referendarza sądowego wynika, że A. K. wspólnie z żoną i córką prowadzi gospodarstwo domowe. Źródłem utrzymania wnioskodawcy są dochody ze stosunku pracy na stanowisku Prezesa Zarządu A Sp. z o.o. w wysokości 1.317 zł miesięcznie brutto. Jego żona natomiast uzyskuje dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B na stanowisku Prezesa Zarządu w kwocie 693 zł brutto. Podatnik nadesłał kopie deklaracji podatkowej PIT-36 za 2009 rok, z której wynika, iż jego dochód z tytułu wynagrodzenia za pracę wyniósł 13.642 zł, zaś z informacji o dochodach PIT-11 za 2010 rok wynika, że dochód podatnika z tytułu wynagrodzenia za pracę za 2010 r. zamknął się kwotą 14.101 zł.Odpowiednio zona skarżącego za 2009 r. uzyskała dochód 11.151 zł zaś jej dochód za rok 2010 zamknął się kwota 6.019 zł. Skarżący nie posiada żadnego majątku ani oszczędności. Zamieszkuje w mieszkaniu należącym do jego brata, który ponosi w związku z tym wszelkie koszty związane z jego utrzymaniem skarżący zaś w nich jedynie partycypuje przekazując mu miesięcznie kwotę około 300 zł. Wskazał, iż z uwagi na obecną złą sytuację materialną nie posada także zdolności kredytowej, w celu zaciągnięcia kredytu na uiszczenie wpisu od skargi w przedmiotowej sprawie. Podkreślił, iż z żoną posiada rozdzielność majątkową zawartą jeszcze przed ślubem, ale żona także nie posiada żadnego majątku z którego środki mogłyby posłużyć na opłacenie kosztów sądowych w sprawie, nadto ciąży na niej zasadzony wyrokiem Sądu apelacyjnego w Ł. obowiązek zwrotu długu w wysokości 6.180.923, zł.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy zważył, co następuje:

Wniosek skarżącego jest częściowo zasadny.

Stosownie do przepisu art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 cyt. ustawy). W myśl art. 245 § 1 powołanej ustawy prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. W niniejszej sprawie skarżący wystąpił o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od wpisu sądowego od skargi, czyli o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym. Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od oceny referendarza sądowego zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania pomocy prawnej.

We wniosku o przyznanie prawa pomocy skarżący wskazał, że wspólnie z żoną oraz córką prowadzi gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód zamyka się kwotą około 1.500 zł netto, skarżący ani jego żona nie posiadają żadnego majątku ani oszczędności, zamieszkują w mieszkaniu należącym do brata skarżącego i z tego tytułu ponoszą opłaty w wysokości 300 zł miesięcznie. Uwzględniając powyższe, wysokość wpisu od skargi w sprawie niniejszej (2.000 zł) oraz treść art. 245 § 3 i art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało uznać, że skarżący wykazał, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku koniecznego utrzymania dlatego, w celu zachowania prawa do sądu, zasadnym jest przyznanie mu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od obowiązku uiszczenia wpisu sądowego od skargi ponad kwotę 200 zł. Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych uznać należy za niezasadny. Partycypacja w kosztach postępowania jest bowiem obowiązkiem strony nawet jeżeli miałoby to nastąpić z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, a obowiązkiem strony jest poczynienie oszczędności we własnych wydatkach do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym jest formą jej dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do wypadków, w których zdobycie środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe. Uzyskiwane przez skarżącego i jego żonę stałe co miesięczne dochody pozwalają na wygospodarowanie kwoty stanowiącej 1/10 należnego wpisu od skargi w celu realizacji wynikającego z art. 199 powołanej ustawy powszechnego obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.