Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122075

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 marca 2012 r.
I SA/Łd 32/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. H. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za sierpień 2006 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

M. H. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. w sprawie określenia zobowiązania w opłacie paliwowej za sierpień 2006 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) r. strona skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi. W treści zarządzenia wskazano wysokość wpisu od skargi, termin, w którym należy uiścić wpis oraz pouczenie o konsekwencjach nieuiszczenia opłaty.

Odpis przedmiotowego zarządzenia został doręczony pełnomocnikowi skarżącego w dniu (...) r. Wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (...). W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze, iż strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.