Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 28 sierpnia 2007 r.
I SA/Łd 298/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Piotr Kiss.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w Wydziale I po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2004 r. postanawia: 1)umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2)zwrócić skarżącej B. S. z Funduszy Skarbu Państwa - Kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu 12 czerwca 2007 r. pod pozycją 986.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik skarżącej B. S. zaskarżył do Sądu decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc listopad 2004 r.

W piśmie procesowym z dnia 29 lipca 2007 r. pełnomocnik strony skarżącej poinformował, iż wycofuje skargę swojej mocodawczyni na opisaną powyżej decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł., w związku z wydaniem decyzji z dnia (...), jednocześnie prosi o zwrot na rachunek bankowy kwoty uiszczonego w sprawie wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest wiążące dla sądu, chyba że zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 1 cytowanej powyżej ustawy- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący cofnął ze skutkiem prawnym skargę.

W niniejszej sprawie Sąd oceniając oświadczenie woli złożone przez pełnomocnika strony skarżącej uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 60 i 161 § 1 pkt 1 powołanej powyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w postanowieniu.

O kosztach postępowaniu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 i § 2p. s. a.