Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278938

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 30 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 29/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bogusław Klimowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi M. W. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych postanawia:

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi M. W. kwotę 200 (dwieście) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego zaksięgowaną pod pozycją nr (...) w dniu (...).

Uzasadnienie faktyczne

M. W. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z (...) r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Pismem z dnia 17 grudnia 2012 r. skarżący cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie żadna z przytoczonych wyżej negatywnych okoliczności nie zachodzi.

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Uznając cofnięcie skargi za skuteczne, Sąd umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

mak

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.