Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122073

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 6 marca 2012 r.
I SA/Łd 287/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Porczyńska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 6 marca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ł. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług z tytułu importu postanawia: 1/ umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi; 2/ zasądzić od Dyrektora Izby Celnej w Ł. na rzecz strony skarżącej kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka z o.o. "A" z siedzibą w Ł. złożyła skargę na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) r. w sprawie określenia Spółce prawidłowej kwoty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów.

Strona skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji oraz o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Dyrektor Izby Celnej w Ł. wnosząc o jej oddalenie, podtrzymał stanowisko zawarte w zaskarżonej decyzji.

Postanowieniem z dnia (...) r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi z uwagi na fakt, że rozstrzygnięcie sprawy uzależnione było od wyniku postępowania mającego za przedmiot kontrolę legalności decyzji dotyczącej określenia kwoty długu celnego.

Następnie w dniu (...) r. Dyrektor Izby Celnej w Ł. nadesłał do Sądu decyzję z dnia 27 stycznia 2012 r., mocą której, działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uchylił zaskarżoną decyzję z dnia (...) r. w całości oraz uchylił także poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) w Ł. z dnia (...) r. i umorzył postępowanie podatkowe. W dniu 29 lutego 2012 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. wpłynęło pismo, w którym Dyrektor Izby Celnej w Ł. wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Do pisma załączono kopię zwrotnego potwierdzenia odbioru decyzji z dnia 27 stycznia 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

W myśl art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - powoływanej dalej w skrócie: "p.p.s.a.", organ, którego działanie zostało zaskarżone może w zakresie swej działalności uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Uwzględnienie skargi w całości i uchylenie zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji organu pierwszej instancji oznacza wyeliminowanie zaskarżonej decyzji będącej przedmiotem postępowania sądowoadministracyjnego z obrotu prawnego.

W rozpoznawanej sprawie Dyrektor Izby Celnej w Ł. w oparciu o cytowany przepis uwzględnił skargę i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) w Ł. i umorzył postępowanie podatkowe.

W uzasadnieniu Dyrektor Izby Celnej w Ł., przedstawiając przebieg postępowania w niniejszej sprawie, wyjaśnił, że w sprawie dotyczącej długu celnego, działając na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a. wydał decyzję z dnia (...) r., którą uchylił w całości wcześniejszą decyzję z dnia 10 sierpnia 2009 r. oraz decyzję Naczelnika Urzędu Celnego (...) w Ł. z dnia (...) r. Ponadto uznał zgłoszenie celne Spółki z dnia 27 sierpnia 2002 r. za prawidłowe. Postanowieniem z dnia 16 września 2011 r., sygn. akt III SA/Łd 810/11, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia (...) r.

Jednocześnie Dyrektor Izby Celnej w Ł. podkreślił, że zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 241, poz. 2082 ze zm.) dla towarów przypisanych do kodu 2106 90 92 0 Taryfy celnej, stosuje się 7% stawkę podatku ode towarów i usług. Kwota podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów, przy zastosowaniu tej stawki wynosi 732,40 zł, tak jak to zostało zadeklarowane w zgłoszeniu celnym SAD z dnia 27 sierpnia 2002 r. W związku z powyższym zaistniały przesłanki umorzenia postępowania podatkowego.

Mając na względzie powyższe ustalenia Dyrektor Izby Celnej w Ł. w konkluzji wskazał, że w związku z podjęciem przez Sąd postępowania w niniejszej sprawie, korzystając z możliwości prawnej wynikającej z przepisu art. 54 § 3 p.p.s.a. dokonał autokontroli zaskarżonej decyzji i rozstrzygnął sprawę zgodnie z prawem i interesem skarżącego.

Powyższe działanie Dyrektora Izby Celnej w Ł. oznacza, że postępowanie sądowoadministracyjne w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe i w konsekwencji podlega ono umorzeniu ze względu na brak przedmiotu zaskarżenia w niniejszej sprawie.

Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy stało się ono bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż cofnięcie skargi lub śmierć strony. Zgodnie zaś z § 2 cytowanego artykułu, postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

O zwrocie kosztów postępowania orzeczono na podstawie art. 201 § 1 p.p.s.a.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.