Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 11 września 2007 r.
I SA/Łd 286/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Wiktor Jarzębowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 11 września 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2004 r. postanawia:

1.

umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi;

2.

zwrócić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz B. S. kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, zaksięgowaną w dniu 12 czerwca 2007 r. pod pozycją 986.

Uzasadnienie faktyczne

B. S. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie ustalenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc sierpień 2004 r.

Decyzją z dnia (...) Nr (...) organ odwoławczy uchylił w całości zaskarżony akt wraz z poprzedzającym go rozstrzygnięciem organu I instancji i umorzył postępowanie.

W piśmie procesowym nadanym w dniu 30 lipca 2007 r. pełnomocnik skarżącej oświadczył, iż w związku z uwzględnieniem skargi przez Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. wnosi o jej pozostawienie bez rozpoznania oraz o zwrot uiszczonego wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako p.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest co do zasady wiążące dla sądu. Sąd uznaje jednakże cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W rozpoznawanej sprawie żadna z przytoczonych wyżej negatywnych okoliczności nie zachodzi.

W tym stanie sprawy Sąd uznając, że skarga została skutecznie cofnięta, umorzył postępowanie w sprawie w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.