Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 27 lutego 2007 r.
I SA/Łd 280/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Arkadiusz Cudak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie: określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2003 r. oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, marzec i maj 2003 r. postanawia Odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 21 lutego 2007 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wpłynęła skarga A. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2003 r. oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, marzec i maj 2003 r.

Skarga ta została nadana w Urzędzie Pocztowym w dniu 22 stycznia 2007 r. (dowód: informacja Urzędu Pocztowego nr (...) w Ł. znajdująca się w aktach administracyjnych k. 260). Przedmiotowa decyzja została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 20 grudnia 2006 r..

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm. -zwanej dalej p.p.s.a), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W myśl natomiast art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a, sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

W rozpatrywanej sprawie termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 19 stycznia 2007 r. A. P. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w dniu 22 stycznia 2007 r., a zatem z przekroczeniem ustawowego trzydziestodniowego terminu do jej wniesienia.

Wobec powyższego, z mocy art. 58 § 1 pkt 2 w związku z art. 53 § 1 p.p,s.a, Sąd orzekł, jak w sentencji.