Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 listopada 2007 r.
I SA/Łd 279/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Magdalena Sieniuć (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Referendarz sądowy: Magdalena Sieniuć po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. D. o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi R. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. Ośrodek Zamiejscowy w P. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2003 r. oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, marzec i maj 2003 r. postanawia: odmówić przyznania skarżącemu - R. D. prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

R.D. złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. OZ w P.T. z dnia (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc maj 2003 r. oraz orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług za miesiące: styczeń, luty, marzec i maj 2003 r.

We wniosku tym skarżący wskazał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną K.D., 10-letnią córką K.D. oraz 3-letnią córką A.D. Oboje z małżonką uzyskują dochód z tytułu wynagrodzenia w łącznej kwocie 8.800 zł brutto miesięcznie. Majątek rodziny stanowi dom o pow. 180 m2.

Z uwagi na fakt, że zawarte w powyższym wniosku oświadczenia, analogicznie jak w uprzednio złożonym wniosku z dnia 17 maja 2007 r., okazały się niewystarczające do oceny rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych skarżącego, zarządzeniem z dnia 11 października 2007 r. wezwano pełnomocnika skarżącego do nadesłania wyciągów z posiadanych przez skarżącego i jego żonę rachunków i ewentualnych lokat bankowych za ostatnie 3 miesiące (w tym ewentualnego rachunku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej) oraz wskazania tytułów osiąganych dochodów przez małżonków, w terminie 5 dni, pod rygorem odmowy przyznania prawa pomocy.

Wezwanie w powyższej kwestii wraz z pouczeniem o skutkach jego niewykonania zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącego w dniu 19 października 2007 r. W zakreślonym terminie strona skarżąca nie nadesłała wymaganych przez Sąd dodatkowych informacji i dokumentów dotyczących sytuacji majątkowej i możliwości płatniczych skarżącego, wskazanych w zarządzeniu z dnia 11 października 2007 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Instytucja prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym uregulowana została w Rozdziale 3 Działu V ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej jako "p.p.s.a."). Z treści przepisów art. 243 § 1, art. 244, art. 245, art. 246 § 1 oraz art. 252 tej ustawy wynika, iż osobie fizycznej może być przyznane na jej wniosek prawo pomocy w zakresie całkowitym, jeżeli wykaże, iż nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, a w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wyjaśnić przy tym należy, iż prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie m.in. adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. W zakresie częściowym obejmuje zaś zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie m.in. adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego (§ 2 i § 3 art. 245 powołanej ustawy).

Wykazanie powyższych okoliczności powinno nastąpić poprzez złożenie na urzędowym formularzu stosownego oświadczenia obejmującego dokładne dane o stanie rodzinnym i majątkowym. Od Sądu zależy uznanie oświadczenia za wystarczające dla przyznania prawa pomocy we wskazanym zakresie.

Stosownie do powyższych przepisów, warunkiem przyznania stronie prawa pomocy jest wykazanie przez stronę, iż występują przesłanki uzasadniające jej udzielenie. W interesie skarżącego leży zatem przedstawienie wszelkich okoliczności, które wskazywałyby na fakt pozostawania w trudnej sytuacji materialnej.

Ze złożonego wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz z oświadczenia o stanie rodzinnym i majątkowym bezspornie wynika jedynie, że skarżący pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym wraz z żoną K.D., 10-letnią córką K.D. oraz 3-letnią córką A.D. Majątek rodziny stanowi zaś dom o pow. 180 m2 (obciążony hipoteką).

Pozostałe okoliczności, w tym zwłaszcza kwestia możliwości płatniczych skarżącego i jego małżonki wobec ponownego braku przesłania wyciągów z rachunków bankowych posiadanych przez skarżącego i jego żonę oraz nieokreślenia tytułu osiąganego wynagrodzenia, w ocenie Sądu rozpoznającego niniejszy wniosek, nie zostały należycie wyjaśnione.

Z uwagi na powyższe uznać zatem należało, że skarżący po raz kolejny uniemożliwił Sądowi ocenę całokształtu jego sytuacji majątkowej, na co Sąd zwracał już uwagę stronie skarżącej w postanowieniu z dnia 26 czerwca 2007 r., i tym samym przyjąć, że skarżący nie wykazał dostatecznie, iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Z tych względów, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 w związku z art. 245 § 3i art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a., należało odmówić przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie. (MSi)