Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097908

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
I SA/Łd 260/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bartosz Wojciechowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 12 kwietnia 2011 r. sprawy ze skargi T. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie: stwierdzenia uchybienia terminowi do wniesienia odwołania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej od pełnomocnictwa postanawia:

1)

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2)

oddalić wniosek o przyznanie kosztów zastępstwa adwokackiego.

Uzasadnienie faktyczne

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. postanowieniem z dnia (...) r. stwierdziło uchybienie terminowi do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Ł. z dnia (...) roku w sprawie określenia T. S. wysokości zobowiązania podatkowego w opłacie skarbowej od pełnomocnictwa w kwocie 17 złotych.

Pismem z dnia (...) r. skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł, domagając się uchylenia postanowienia z (...) r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ł. postanowieniem z (...) r., na podstawie przepisu art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uwzględniając skargę w całości, uchyliło własne postanowienie z dnia 12 stycznia 2011 r.

W dniu (...[ r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Ł. wpłynęło pismo skarżącego informujące, iż wobec wydania przez SKO w Ł. postanowienia z dnia (...) r. cofa swoja skargę i wnosi o umorzenie postępowania oraz o zasądzenie kosztów zastępstwa adwokackiego, na podstawie art. 201 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do przepisu art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002, Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Postępowanie staje się bezprzedmiotowe na skutek uwzględnienia skargi przez organ administracji w trybie autokontroli, o którym mowa w art. 54 § 3 ustawy.

Mając na względzie, iż w niniejszej sprawie kwestionowane postanowienie zostało uchylone, zgodnie z żądaniem skarżącego, należało na podstawie powołanego przepisu postępowanie umorzyć.

Sąd nie uwzględnił wniosku skarżącego o zasądzenie zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wniosek taki byłby zasadny jedynie wówczas, gdyby skarżącego reprezentował przed Sądem adwokat, a taka sytuacja nie miała miejsca w niniejszej sprawie. Fakt, że skarżący sam wykonuje zawód adwokata, w świetle art. 201 oraz art. 205 § 2-4 p.p.s.a., nie uprawniał do formułowania takiego żądania.

Z tych powodów postanowiono jak w sentencji.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.