Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2639335

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 29 marca 2019 r.
I SA/Łd 246/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Świderska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. K. i E. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

21 lutego 2019 r. (data nadania przesyłki u operatora pocztowego) P. K. i E. K. wnieśli skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Ł. w sprawie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2016 rok.

Z akt podatkowych wynika, że zaskarżona decyzja została doręczana skarżącym 21 stycznia 2019 r. (duplikat potwierdzenia odbioru dołączony do zaskarżonej decyzji).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

Stosownie do art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302; dalej: p.p.s.a.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Jak wskazano wyżej zaskarżona decyzja została doręczona skarżącym 21 stycznia 2019 r., zatem ostatnim dniem trzydziestodniowego terminu do wniesienia skargi był 20 lutego 2019 r. (środa). Z datownika operatora pocztowego widniejącego na kopercie zawierającej skargę, wynika, że skarżący nadali skargę 21 lutego 2019 r., a zatem dzień po terminie do jej wniesienia.

W tej sytuacji, na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 oraz § 3 p.p.s.a., skargę należało odrzucić.

dch

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.