Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 16 kwietnia 2008 r.
I SA/Łd 230/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Joanna Grzegorczyk-Drozda (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I w składzie następującym: Asesor WSA Joanna Grzegorczyk - Drozda po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2002 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 26 lutego 2008 r. Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi wezwał skarżącego T.P. do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2002 r.. W treści zarządzenia wskazano wysokość wpisu, termin, w którym należy uiścić wpis oraz pouczenie o konsekwencjach nieuiszczenia wpisu od skargi.

Odpis przedmiotowego zarządzenia został doręczony skarżącemu w dniu 3 marca 2008 r. Skarżący nie uiścił wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania (...). W myśl § 3 tego przepisu skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie, skarżący odebrał odpis zarządzenia Przewodniczącego o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi w dniu 3 marca 2008 r.

Mając na uwadze, iż pomimo prawidłowo doręczonego odpisu zarządzenia o obowiązku uiszczenia wpisu od skargi skarżący nie uiścił wpisu od skargi, Sąd postanowił jak w sentencji.

P.Pij.