Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1278937

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 22 stycznia 2013 r.
I SA/Łd 23/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi Wydział I po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. G. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego postanawia:

1.

umorzyć postępowanie,

2.

nakazuje wypłacić z funduszy Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rzecz strony skarżącej kwotę 200 zł (dwieście) tytułem zwrotu wpisu od skargi zaksięgowaną w dniu (...) r. pod poz. (...).

Uzasadnienie faktyczne

Dominika Gotwald wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi działającego z upoważnienia Ministra Finansów z dnia (...) r. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dotyczącego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego

Pismem z dnia 8 stycznia 2013 r. strona skarżąca wniosła o cofnięcie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - powoływana dalej jako p.p.s.a. - skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest co do zasady wiążące dla sądu. Sąd uznaje jednakże cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W rozpoznawanej sprawie żadna z przytoczonych wyżej negatywnych okoliczności nie zachodzi.

W tym stanie sprawy Sąd - uznając że skarżący skutecznie cofnął skargę - umorzył postępowanie w sprawie w oparciu o art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.