Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1122072

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 marca 2012 r.
I SA/Łd 23/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Kasprzak.

Sędziowie WSA: Cezary Koziński, Joanna Tarno (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 marca 2012 r. sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie zaliczenia nadpłaty podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r., luty, lipiec, sierpień i wrzesień 2005 r. na poczet zaległości podatkowych.

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skarżącemu kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu sądowego zaksięgowaną pod pozycją nr (...) w dniu (...)

Uzasadnienie faktyczne

J. S. wniósł skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z (...) r. nr (...) utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z (...) r. nr (...) o zaliczeniu nadpłaty podatku od towarów i usług za grudzień 2004 r. oraz luty, lipiec, sierpień i wrzesień 2005 r. na poczet zaległości podatkowych za styczeń, marzec, kwiecień, czerwiec i październik 2005 r.

Pismem z dnia 7 marca 2012 r. skarżący cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływanej dalej jako p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

W ocenie Sądu, w niniejszej sprawie żadna z przytoczonych wyżej negatywnych okoliczności nie zachodzi.

W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Uznając cofnięcie skargi za skuteczne, Sad umorzył postępowanie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

O zwrocie wpisu orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

P.Z-C.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.