Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
z dnia 8 maja 2008 r.
I SA/Łd 223/07

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Anna Świderska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi - Wydział I po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2008 r. na posiedzeniu niejawnym z skargi T. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2002 r. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

T. P. w dniu 2 stycznia 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. z dnia (...) roku utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia (...) roku w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania w podatku od towarów i usług za luty 2002 r..

W dniu 3 marca 2008 r. doręczono skarżącemu odpis zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi o wezwaniu do uiszczeniu wpisu od skargi w wysokości 100 złotych w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Do dnia wydania niniejszego postanowienia wpis nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zważył, co następuje:

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając zatem na względzie treść art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.